Xbox Logo
Xbox Live
โครงสร้างหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ฝ่ายประจำ
ผู้บริหารเทศบาล
p64_resize.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
ประวัติอำเภอ
แผนที่เขตเทศบาล
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
แผนต่างๆของเทศบาล
เทศบัญญัติ๖๔
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานต่างๆ
รายงานไตรมาส
รายงานการกำกับ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่(O3)
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ(O15)
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล(O9)
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(O4)
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official(O9)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
E-Servive(O17)
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
ประกาศเจตจำนง(O34)
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แผนศูนย์เด็ก๖๔
รายงานการกำกับ(O11)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
รายงานประชากร
กิจกรรมกองสวัสดิการ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศโอนงบประมาณ
วิเคราะห์ประเมินคุณธรรม(O42)
ผลการดำเนินการทุจริตประจำปี(O41)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การลดขั้นตอน64
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทร 0-4279-9055,0-4279-8202 แฟกซ์ 0-4279-8431

 

 

 วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล  อากาศอำนวย(รายการด้วยลำแข้ง ช่อง7)*คลิ๊กชมวิดิทัศน์นำเสนอตลาดสดเทศบาล 1   Download แบบฟอร์มขอใช้บริการ ลงข่าว ,งานซ่อม

 

     

    

 

 

    

 รวมประกาศ/คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร

 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 13 ลว. 16 เม.ย. 64

 28 มี.ค.64 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 12 ลว. 29 มี.ค.64

 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 11 ลว.16 มี.ค.64

 18 ก.พ.63  ประกาศโอนงบรายจ่าย ปี64 ครั้งที่ 10

 4 ก.พ. 64 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย (ส.ถ.1/1)

 6 ม.ค.63  ประกาศโอนงบรายจ่าย ปี64 ครั้งที่ 7

18 ธ.ค.63  ประกาศโอนงบรายจ่าย ปี64 ครั้งที่ 6

 9 ธ.ค.63  ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดิน ปี64      ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 64

  1 ธ.ค.63  ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบ2563และผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 9 ต.ค.63  ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

 1 ต.ค.63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ดำเนินการเสียภาษี

 1 ต.ค. 63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การประมูลให้เช่าสถานีจอดรถโดยสารเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จำนวน ๑ แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

 14 ก.ย. 63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย (20 ก.ค. 63)

 2 ก.ย. 63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำร่องกระดัน ชุมชนที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง

 28 ส.ค. 63 ประกาศกำหนดค่าตอบแทนขั้นต่ำของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และอัตราจัดเก็บรายได้จากอสังหาริมทรัพย์

 29 ก.ค. 63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

 21 ก.ค. 63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัญชีขอบเขต

 10 ก.ค.63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่นที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปื(๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)และฉบับปรับปรุงครั้งที่๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา และตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

 23 มิ.ย. 63 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนอาทิตย์อุทัยชุมชนที่ ๑๖    ราคากลาง

11 มิ.ย. 63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บางส่วน)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

 4 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)


พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายปริญญา คิอินธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบฯ ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายดวงดี  เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประเภท โรคระบาดสัตว์ โรคลัมปีสกิน รายนายอดิศักดิ์ ริยะบุตร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยโรคระบาดสัตว์โรคลัมปีสกิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยโรคระบาดสัตว์โรคลัมปีสกิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ วัดอุดมรัตนาราม และวัดทุ่ง


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2564เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้จัดให้มีพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน 
เนื่องในวันเทศบาล (ย้อนหลัง) ซึ่งตรงกับ วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี โดยมีพนักงานเทศบาลเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกับ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา จัดกิจกรรมดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ๖๔


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บุคลากรในเทศบาลตำบลอกาศอำนวย ตระหนักรู้ถึงคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ณ วัดอุดมรัตนาราม อำเภออากาศอำนวย 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล นายอำเภออากาศอำนวย เป็นประธานการเดินแบบผ้าคราม
และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ้าย้อมคราม ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มหกรรมมหัศจรรย์ครามสวย ณ อากาศอำนวย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนอ้ายไหว้พระธาตุเมืองอากาศ บุญพระเวสสันดร บุญมหาชาติ ประทายข้าวเปลือก
ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ วัดทุ่ง อ.อากาศอำนวย โดยมีประชาชนและส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓
ณ ลานท่าน้ำ วัดจอมแจ้ง อ.อากาศอำนวย


เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
โดยมีพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย


เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ๑๒๐ ปี "สมเด็จย่า" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วัดทุ่ง ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย


วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลอากาศอำนวยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดให้มีพิธีประกาศเจตจำนงผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย


นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันแรก 
โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว 
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย


เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผุ้สูงอายุเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
จัดกิจกรรมการรับใบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวยเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
จัดให้มีกิจกรรมทำบุญศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัตริงานและผู้มารับบริการที่ศูนย์ฯ


โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย


นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเดือนสิบแข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ริมฝั่งลำน้ำยาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (คลิ๊กดูสรุปผลกิจกรรมทุกประเภท)


เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๒สิงหามหาราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย


เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย กำหนดให้มีการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยสอง ประจำปี๒๕๖๓ ครั้งที่๓ ขยายเวลา
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
Who's Online
ขณะนี้มี 39 บุคคลทั่วไปออนไลน์
ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศโอนงบ
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมเทศบัญญัติ
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
อำนาจหน้าที่(O3)
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์(O7)
เว็บบอร์ด(O8)
เลือกตั้งท้องถิ่น ๖๔(O8)
การรับฟังความคิดเห็น(O8)
Line official(O9)
Facebookเทศบาล(O9)
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
รายงานการกำกับ(O11)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
สถิติการให้บริการ(O15)
ผลประเมินความพึงพอใจ(O16)
E-Servive(O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(O18)
งบประมาณรอบ6เดือน(O19)
รายงานไตรมาส๔(O20)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง(O22)
ประกาศผลผู้ชนะ(O22)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง(O23)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง(O24)
แผนอัตรากำลัง(O25)
นโยบายบริหารงานบุคคล(O26)
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล(O27)
รายงานผลพัฒนาบุคลากร(O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียน(O29)
ร้องเรียนทุจริต(O30)
ข้อมูลร้องเรียน(O31)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม2(O33)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
ประกาศเจตจำนง(O34)
เจตจำนง๖๔(O34)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O35)
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(O36)
จัดการความเสี่ยง(O37)
วัฒนธรรมองค์กร(O38)
แผนป้องกันทุจริต(O39)
รายงานกำกับรอบ๖เดือน(O40)
ผลการดำเนินการทุจริต(O41)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน(O42)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม(O43)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
E-Servive(O-17)
ส่วนราชการในสังกัด
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
สถานศึกษาในสังกัด
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 1118479 คน
เนื้อหาล่าสุด
เข้าชมมากที่สุด
Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif