Xbox Logo
Xbox Live

โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ฝ่ายประจำ
ผู้บริหารเทศบาล
p64_resize.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
ประวัติอำเภอ
แผนที่เขตเทศบาล
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผลคะแนนITA64
รายงานต่างๆ
รายงานการประชุมสภา
รายงานไตรมาส
รายงานการกำกับ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลประชากร
รายงานผลพัฒนาบุคลากร
รายงานผลคะแนนita๖๔
ระเบียบวาระประชุมสภา
รายงานการรับ-จ่าย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่(O3)
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ(O15)
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล(O9)
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(O4)
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official(O9)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
E-Servive(O17)
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
รายงานการกำกับ(O11)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
รายงานประชากร
กิจกรรมกองสวัสดิการ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศโอนงบประมาณ
วิเคราะห์ประเมินคุณธรรม(O42)
ผลการดำเนินการทุจริตประจำปี(O41)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การลดขั้นตอน64
ผลคะแนนITA64
การจัดบริการสาธารณะ
การสำรวจที่ดิน
รางวัลที่ได้รับปี 2564
กระดานกระทู้
กระดานกระทู้(O8)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
รับเรื่องราวร้องเรียน
สมาชิกให้คะแนน: / 37
แย่ดีที่สุด 
ข้อความ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2012-01-25 16:03:02
ขอเป็นกำลังใจให้กับ ผู้บริหารทุกท่าน ป.ผาน เป็นปลัดที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รักลูกน้อง เห็นความสำคัญของการศึกษาให้โอกาสกับลูกน้อง มีความก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน และปกครองด้วยความเป็นธรรม น่าเป็นแบบอย่างของปลัด ซีอีโอ ต่อไป เป็นกำลังใจให้ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและพนักงานที่ทำงานทุกคน สู้ต่อไป นะคะ 
จินตนา จนท.วิเคราะห์บ้านต้าย สว่างแดนดิน

เสนอแนะโดย เปิด 2012-02-10 17:58:35
จากระยะเวลา 3 เดือนเต็มๆที่ได้ไปฝึกงานที่เมืองโย้ย มีความประทับใจมากๆ 
พ่อฮักแม่ฮักน่ารักรวมทั้งน้องๆที่บ้านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  
จนไม่อยากกลับ ชาวโย้ยน่ารักมากๆ อัธยาศัยดีมาก 
รักคนเมืองโย้ยค่ะ

เสนอแนะโดย ดีเจหนึ่งวีนัส เปิด 2012-04-24 14:07:18
แวะเข้ามาเยี่ยมชมบ่อยๆคร้า การทำงานเป็นระเบียบระบบดีคร้า^^

เสนอแนะโดย ดีเจหนึ่งวีนัีสคนสวยยยยยยย เปิด 2012-04-24 14:18:22
เอาจากใจเลยนะ..ยังไม่เคยเข้าไปใช้บริการที่เทศบาล ต.อากาศอำนวยเลยสักครั้งเดียว แต่หนึ่งคิดว่าที่นี้มีการบริหารจัดการที่ดีมาก..ทำงานกันเป็นระบบทุกหน่วยทุกฝ่าย ได้ดีเยี่ยม จากกิจกรรมที่ได้ผ่านตามา หนึ่งคิดว่ามีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆ ถ้าเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการหลายๆที่ ที่เคยไปใช้บริการมา...เยี่ยมยอด ขอยกนิ้วโป้งให้คะ อยากให้หน่วยงานอื่นๆเอาแบบอย่างที่ดีไปใช้คะ....

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2012-05-03 14:01:12
สุดยอดมากมติกทจ.ยิ่งกว่า cnn โดยเฉพาะนายโต หัวฝ่ายสวัสดิการสังคม พช.ทต.สว่างแดนดิน

เสนอแนะโดย mata เปิด 2012-06-13 14:41:52
วันนี้ แวะมาเยี่ยม เว็บของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
วีดีโอ งานฉลองพุทธชัยนตี 2600 ปี ของการตรัสรู้ ที่วัด ทุ่ง อ.อากาศอำนวย 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kj2ATjuggJA 
 
www.watthung.ac.th 
 
ขอบคุณมากครับ 
ฝีมือ เฉียบขาดมากครับ ซักวันถ้ามีโอกาส ขอคำชี้แนะด้วยครับ สวยมาก 
admin

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2012-06-14 13:53:32
สุดยอดครับ ผมได้ยืมแบบหน้าตาเว็บเทศบาลเพื่อไปแก้ไขเว็บอบต ขอขอบพระคุณมากครับ ผมจะได้เอานหน้าเว็บไปเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครับ เว็บสวย ขอบคุณนะครับพี่จุน

เสนอแนะโดย เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์) เปิด 2012-07-30 10:13:18
เรียน คุณจุนทกาญจน์ 
ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ติดตามเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเป็นประจำ 
โดยเฉพาะมติ กทจ.สกลนคร ของแต่ละเดือน ผมมักจะเข้ามาอ่านและโหลดเก็บไว้เป็นประจำ 
สืบเนื่องจากมติ กทจ.สกลนคร ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2555 
เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องบัญชีขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในะระดับที่สูงขึ้นในระดับควบ 
ผมคิดว่าคงจะมีประมาณ 9 แผ่น แต่น่าจะขาดแผ่นที่ 3 ครับ 
รบกวนพี่ช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ 
และขอขอบคุณล่วงหน้าครับ 
จาก.... ทรงศิลป์ อุ่นคำ (นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ทต.คำตากล้า)

เสนอแนะโดย จุนทการ เปิด 2012-07-30 10:17:07
จะรีบดำเนินการให้ครับ

เสนอแนะโดย จุนทการ เปิด 2012-07-30 10:46:02
ทรงศิลป์ อุ่นคำ (นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ทต.คำตากล้า) 
มีรายละเอียดอยู่ใน ครั้ง ที่ 7 ครับ รอสักครู่ครับ กำลังดำเนินการครับ

เสนอแนะโดย เปิด 2012-09-19 15:00:32
ยังคิดถึงพี่น้องเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเหมือนเดิมนะคะ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2012-11-28 21:05:22
งานจุลกฐินจากวัดทุ่ง ครับ 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DGA5fpexG70

เสนอแนะโดย admin เปิด 2012-11-29 18:14:36
งานจุลกฐินจากวัดทุ่ง  
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

เสนอแนะโดย นางอิศยากร แก้วฝ่าย บุคลากร เปิด 2013-02-06 15:10:36
ตอบคุณ  
1. ผดด ที่บรรจุแล้ว เรียกว่า ครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการ 
2. จบปริญญา มีใบประกอบวิชาชีพ เรียกว่า ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็นการจ้างตามคุณวุฒิ ป.ตรี แต่ก็คือ ภารกิจ 4 ปี เหมือนกัน เงินเดือนเริ่ม 8,340 บาท  
3. วุฒิตั้งแต่ ปวช.,ปวส. ก็เป็นภารกิจ 4 ปี เงินเดือนเริ่ม 6,050 บาท (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) 
4. วุฒิ ม.6 เรียกว่าพนักงานจ้างทั่วไป ต่อสัญญาปี/ปี (ผู้ดูแลเด็ก)

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2013-01-29 11:52:53
ขออนุญาตนิดนึงนะคะ พอดีนำหลานอายุ 3 ขวบไปเรียนอนุบาลที่โรงเรียนเทศบาล ที่บ้านทุกคนก็สอนแต่สิ่งที่ดีให้ แต่หลานดิฉันซนมาก แล้วโดนครูท่านนึงต่อว่า กับพี่สาวว่าหลานซนมาก พูดไม่ยอมฟัง สอนก็ไม่ฟัง คน 10 คนก็เอาเด็กคนนี้ไม่อยู่และก็มีคำพูดที่ไม่สมควรจะพูดอื่นๆอีก นี่หรือคะคนเป็นครู หน้าที่ของครูคืออบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดีไม่ใช่หรือควรจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี ทำไมต้องมาต่อว่ากันแบบนี้ ดิฉันว่ามันไม่เหมาะสมรบกวนทางผู้ใหญ่ดูแลเรื่องนี้นิดนึงนะคะ ขอบคุณค่ะ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2013-01-31 11:31:34
อยากได้คนมาพัฒนาเก่งๆ แบบนี้จังเลยคะ เป็นเวปที่ได้รับความรู้และได้ศึกษาเกี่ยวกับเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมากอยากไปดูงานจังเลยคะ....หนองบัวลำภู

เสนอแนะโดย เปิด 2013-01-31 11:36:03
สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งหน่อยคะ ผดด ที่บรรจุแล้ว เรียก ครูผู้ดูแลเด็ก ภารกิจ 4 ปี จบปริญญา มีใบประกอบวิชาชีพด้วย เรียกผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ภารกิจ 1 ปี ผู้ดูแลเด็ก วุฒิตั้งแต่ม.6-ปวส ไม่มีวุฒิครู เรียกถูกไมคะ เพราะนักวิชาการที่นี้ไม่มี ดูแลโดยสันทนาการ เลยได้ความรู้ไม่แน่เท่าไร สับสน

เสนอแนะโดย admin เปิด 2013-02-01 22:15:56
-เรื่องครู จะนำเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขต่อไปนะครับ 
-ขอบคุณสำหรับคำติชมเรื่องเวปครับ ยังไม่ดีเท่าที่ควรครับ ต้องได้รับการพัฒนาอีกมากครับ 
-เรื่องตำแหน่งจะนำสอบถามบุคลากรมาตอบคำถามให้นะครับผม

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2013-02-08 15:23:47
ตอบคุณ  
1. ผดด ที่บรรจุแล้ว เรียกว่า ครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการ  
2. จบปริญญา มีใบประกอบวิชาชีพ เรียกว่า ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็นการจ้างตามคุณวุฒิ ป.ตรี แต่ก็คือ ภารกิจ 4 ปี เหมือนกัน เงินเดือนเริ่ม 8,340 บาท  
3. วุฒิตั้งแต่ ปวช.,ปวส. ก็เป็นภารกิจ 4 ปี เงินเดือนเริ่ม 6,050 บาท (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)  
4. วุฒิ ม.6 เรียกว่าพนักงานจ้างทั่วไป ต่อสัญญาปี/ปี (ผู้ดูแลเด็ก)

เสนอแนะโดย admin เปิด 2013-02-06 13:49:30
ไม่เป็นไรครับ มันเป็นสิ่งที่ต้องทำ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2013-02-06 09:57:07
ขอบคุณนะคะ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2013-02-16 11:49:18
มีผู้บริหารดีๆอย่างนี้ ทางศูนย์เด็กอื่นก็ขอชื่นชมในความสามารถในบริหารที่ดีได้ จะนำไปปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

เสนอแนะโดย เปิด 2017-06-27 15:13:13
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 
Deesignature (ดีซิกเนเจอร์) รับออกแบบตกแต่งภายใน(interior design),รับเหมาตกแต่งภายใน(contractor service),รับรีโนเวทบ้าน รีโนเวทอาคารเก่า(renovate),รับออกแบบงานกราฟฟิก(graphic design),รับออกแบบโลโก้(logo design),บิ้วอิน (Built-in) โดยสถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านงานออกแบบและตกแต่งภายในมายาวนานกว่า 15 ปี หากสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.deesignature.com ติดต่อเรา โทรสายด่วน 0867888502 โทรสำนักงาน 023078569 Email

เสนอแนะโดย เปิด 2017-11-17 14:34:18
สุดยอดค่ะ
Your Name / Email AddressWho's Online
ขณะนี้มี 20 บุคคลทั่วไปออนไลน์
เทศบัญญ้ติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ๖๗
เทศบัญญัติ ๖๖
เทศบัญญัติ ๖๕
เทศบัญญัติ ๖๔
แผนต่างๆของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนศูนย์เด็ก๖๖-๗๐
ส่วนราชการในสังกัด
โครงสร้างรวม
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
สถานศึกษาในสังกัด
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศโอนงบ
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมเทศบัญญัติ
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
อำนาจหน้าที่(O3)
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์(O7)
เว็บบอร์ด(O8)
เลือกตั้งท้องถิ่น ๖๔(O8)
การรับฟังความคิดเห็น(O8)
Line official(O9)
Facebookเทศบาล(O9)
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
รายงานการกำกับ(O11)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
สถิติการให้บริการ(O15)
ผลประเมินความพึงพอใจ(O16)
E-Service(O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(O18)
งบประมาณรอบ6เดือน(O19)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ(O20)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง(O22)
ประกาศผลผู้ชนะ(O22)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง(O23)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง(O24)
แผนอัตรากำลัง(O25)
นโยบายบริหารงานบุคคล(O26)
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล(O27)
รายงานผลพัฒนาบุคลากร(O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียน(O29)
ร้องเรียนทุจริต(O30)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32*)
ข้อมูลร้องเรียน(O31)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม2(O33)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
(O31)นโยบายไม่รับของขวัญ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O35)
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(O36)
จัดการความเสี่ยง(O37)
วัฒนธรรมองค์กร(O38)
แผนป้องกันทุจริต(O39)
รายงานกำกับรอบ๖เดือน(O40)
ผลการดำเนินการทุจริต(O41)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน(O42)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม(O43)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
E-Servive(O-17)
กระดานกระทู้(O8)
แมสเซนเจอร์
รายงานการเงิน2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการ(O43)
แบบสำรวจความพึงพอใจ66
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
O30การมีส่วนร่วม
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O21สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
O13รายงานผลการติดตาม

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 1613117 คน
เข้าชมมากที่สุด
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif