Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล
รายงานทางการเงินประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
กองคลัง
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล
ประวัติอำเภอ
แผนที่ข้อมูลการท่องเที่ยว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดหาพัสดุ*
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
วารสารรายงานประจำปี2559
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทร 0-4279-9055,0-4279-8202 แฟกซ์ 0-4279-8431


                  

  
  

 วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล  อากาศอำนวย(รายการด้วยลำแข้ง ช่อง7)*คลิ๊กชมวิดิทัศน์นำเสนอตลาดสดเทศบาล 1   Download แบบฟอร์มขอใช้บริการ ลงข่าว ,งานซ่อม

 

 
      

    

 

 

    

 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่องานราชการกับเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เชิญเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ตามโครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตรฐานเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transpareency Assessment (EIT)

ที่เว็บไซต์  https://itas.nacc.go.th/go/eit/2tgold  หรือ เข้า QR COde ตามภาพ
     

    10 กันยายน 2561  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมลานสาธารณะลูกรังป่าช้าคุ้มใต้ ชุมชนที่ ๘

 9  สิงหาคม  2561  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สวนสาธารณะสระหลวง ชุมชนที่ 2
  9  สิงหาคม  2561 ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สวนสาธารณะสระหลวง ชุมชนที่ 2

  7  สิงหาคม  2561  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ท่าค้อพัฒนา ชุมชนที่ 1-2
  18  กรกฏาคม  2561  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดุท่ง
 18 กรกฎาคม  2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สวนสาธารณะสระหลวง  ชุมชนที่ 2

  18 กรกฎาคม  2561  ประกาศราคากลางกลางโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ซอยท่าค้อพัฒนา  ชุมชนที่12

  16 กรกฎาคม 2561  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอยเปาเหมี่ยน ชุมชนที่ 9

19 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวยประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการรวจสอบภายใน

8 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

27 เมษายน 2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโดมบริเวณลานรวมใจไทโย้ยจำนวน 1 โครงการ ดังนี้

30 มีนาคม 2561 แผนการออกบริการจัดเก็บภาษี ปี2561

28 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

21 มีนาคม 2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

5 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

  ชมภาพประทับใจงานประเพณีบุญเดือนสิบ

และสรุปผลการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ในงานประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน 
ณ ลำน้ำยาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2561
 

ขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน  เทพีลุ่มน้ำยาม๒๕๖๑ พิธีมอบถ้วยพระราชทาน  ไหลเฮือไพโบราณ

 

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมคนพิการ
โดยกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรีนนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวย พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยและชาวอำเภออากาศอำนวย เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดและผู้นำปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก จังหวัดสกลนคร ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยใช้เส้นทางสิริมงคล ซึ่งผ่านสถานที่สำคัญของจังหวัด อาทิ วัดพระธาตุดุม สวนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (สวนแม่-สวนลูก) หนองหาร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดแจ้งแสงอรุณ (พระอารามหลวง) ประติมากรรมหนองหารหลวง (ประตูเมือง,ลานรวมใจไทสกล) "มีการแปรอักษร Bike for King สกลนคร" และเข้าพักบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกลับมาบริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร ใช้ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม กลุ่ม องค์กร ภาคเอกชน และประชาชนอำเภออากาศอำนวย พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 19:00 น. นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวยเป็นประธาน ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2561
ร่วมด้วย
นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานริมน้ำยาม หน้าวัดจอมแจ้ง ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

วันนี้ เวลา 07:00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย และนายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
เดินทางมาทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีอำเภออากาศอำนวย
โดยมีนางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวยเป็นประธาน ทอดถวาย ณ วัดบ้านหนองตาไก้ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

 

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมโครงการฝายมีชีวิตตามรอยบาทศาสตร์พระราชา ณ บ้านนาเมือง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวยเข้าร่วมสังเกตการณ์ การซักซ้อมสถานการณ์จำลองมีเหตุผู้ร้ายต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จนเจ้าหน้าที่เกิดการบาดเจ็บ มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศให้สมารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00 น. ได้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ณ ห้องประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2561
มีญัตติที่ต้องรายงานต่อสภาเทศบาล ซึ่งท่านวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ และนายชัยพงค์ งิ้วไชยราช ประธานสภาเทศบาล
ได้บรรจุญัตติในระเบียบวาระการประชุม และได้แจ้งนัดการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ และเข้าประชุม
พร้อมได้แจ้งให้นายกเทศมนตรี ผู้เสนอญัตติเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
และได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้รายงานต่อสภาเทศบาล. และญัตติที่นายกเทศมนตรี ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
การรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา การรายงานสถานะทางการคลัง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้สภาเทศบาลได้รับทราบ และนำไปประกาศให้ประชาชนได้ทราบด้วย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.  เทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยรองปลัดเทศบาลนางประนอม  งิ้วโสม ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี
เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลอากาศอำนวยได้รับการประเมินว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามปริมาณที่มาตรฐาน
โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน
 

 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา
เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองศิริพงษ์ อุดมวรรณรัตน์ เข้าร่วม งานประชุมสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่ง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๘เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะอำเภอ ทั้ง ๒ อำเภออ.อากาศอำนวยและอ.พรรณานิคม ทั้งนี้ พระธรรมคุณาภรณ์ ได้แสดงความชื่นชม ยินดี ต่อทั้ง ๒ รูป คือ พระครูสกลวิริยคุณ รจอ.อากาศอำนวย และพระครูนิคมพรหมคุณ รจอ.พรรณานิคม มีคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร
มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิโสภณ จจ.สกลนคร,ท่านเจ้าคุณพระรัตนากรวิสุทธิ์ รจจ.สกลนคร, จอ.,รจอ.ทุกอำเภอ คณะสงฆ์ อ.อากาศอำนวย อ.พรรณานิคม ร่วมถวายการต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พสกนิกรชาวอำเภออากาศอำนวย ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่า เทศบาลตำบลอากาศอำนวยโดยนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย นายวัชรินทร์ รุณจักร และพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภออกาศอำนวย โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน และในภาคค่ำจัดให้มีพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยเป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลอากาศอำนวย โดย กองสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2561 เวลา 13:00 น เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ณ พื้นที่คุ้มวัดจอมแจ้ง
โดยจัดให้มีกิจกรรมให้บริการประชาชนหลายอย่าง อาทิเช่น บริการเสียภาษี บริการตัดผมฟรี การให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
กิจกรรมลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนชรา มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2561 เวลา 10:00 น ประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วาระ2 ขั้นแปรญัตติ และวาระ3 ขั้นลงมติ. สภาเทศบาล มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ แล้ว และญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อีก 3 โครงการ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 มีระเบียบวาระที่สำคัญคือ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วาระ 1 ขั้นรับหลักการ สภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวยมีมติเห็นชอบรับหลักการ

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมในภาคเช้าทำบุญตักบาตรและ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมภาคค่ำ คือพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย โดยมีพสกนิกร เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง บุคคลากรโรงเรียน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณซุ้มลงนามถวายพระพรด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 9 .30 น. นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย และพนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
คณะครูนักเรียนโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านอากาศ ร่วมกิจกรรมรักน้ำรักป่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรมปลูกป่าบริเวณหนองสบห้วย ปล่อยปลาบริเวณลำน้ำยามหน้าวัดจอมแจ้ง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10 .30 น. นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีประชาชนคุ้มวัดจอมแจ้ง ชุมชนที่ 1,2,3 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมวัดจอมแจ้ง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
มีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ กระทู้ถามเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยอันเกี่ยวเนื่องกับกฏหมายจราจรและการบังคับใช้
รวมไปถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๓ ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
เพื่อทอดถวายวัดไตรภูมิ  

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับนายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
และมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบให้กับ ว่าที่ร้อยตรี พัฒนายุทธ เพ็งบุญ เพื่อเป็นประกาศเกียรติคุณสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับองค์กรและบุคคล
ที่มีการบูรณาการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลาง จังหวัดสกลนคร

                 เมื่อวันที่   ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  จ้างเหมาบริการ
ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยทำการทำความสะอาดถนนอากาศ – ศรีสงคราม

เมื่อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้กำหนดจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาล

 เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
เทศบาลตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัยมอบเกียรติบัตรรับรอง การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี ๒๕๖๑
ให้กับ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย โดยมีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2561 นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกิจกรรม เข้าวัด ฟังธรรม ณ วัดอุดมรัตนาราม และภาคปฏิบัติ รับฟังการบรรยายและปฏิบัติสมาธิ ณ ประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่รางวัลแห่งการเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ ระดับภาค
ให้กับ นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง
และมีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช
ณ วัดอุดมรัตนาราม อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน (เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมวิ่งทดสอบสมรรถภาพ ๓ กิโลเมตร และ ๕ กิโลเมตร ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ณ ลานรวมใจไทโย้ย


เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2561 เวลา 16.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
พร้อมด้วยนายศิริพงษ์ อุดมวรรณรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลอากาศอำนวยคัพประจำปี2561
สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้ ทีมชนะเลิศได้แก่ทีมเจ๊เมย์ รองชนะเลิศได้แก่ทีมครูอรทัยบ้านสกรีน

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2561 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วยนายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาล
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ระดับจังหวัด ของจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.  นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันไทโย้ย
ประจำปี 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าศาลเจ้าปู่ ในงานได้ร่วมชมขบวนแห่วิถีวัฒนธรรมไทโย้ยจากทั้ง6คุ้มวัด
กิจกรรมบวงสรวงปู่ตา กิจกรรมพาแลง โดยมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
คลิ๊กชมภาพกิจกรรม 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวอากาศอำนวยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ ลานรวมใจไทโย้ย
และในภาคบ่าย จัดให้มีกิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์ ทั้ง6คุ้มวัด ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย และสรงน้ำพระที่ลานรวมใจไทโย้ย

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวอากาศอำนวยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ ลานรวมใจไทโย้ย
และในภาคบ่าย จัดให้มีกิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์ ทั้ง6คุ้มวัด ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย และสรงน้ำพระที่ลานรวมใจไทโย้ย

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วยนายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาล
เข้าร่วมพิธีเปิดบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา ระหว่างวันที่ 2-30 เมษายน2561 ณ วัดทุ่ง อากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกับ รร.เทศบาลอากาศอำนวยชุมชนอุปถัมป์
จัดให้มีกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตร ปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัยจากเทศบาลตำบลเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้ ๕๐ คน ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) ได้ดำเนินโครงการนิทรรศการผลงานของหนู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียน คณะครูได้แสดงผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานด้านต่างๆ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม
เกิดความภาคภูมิใจในผลงานความสำเร็จในการเรียนของตนเอง โดยมีกิจกรรมการแสดงผลงานของนักเรียน ครู การแสดงความสามารถบนเวที การจัดนิทรรศการต่างๆ

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น.เทศบาลตำบลอากาศอำนวย นำคณะพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ประชาชนจิตอาสา อำเภออากาศอำนวย เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เนื่องในวโรกาส เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558-2559

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย เข้าร่วมงาน วันท้องถิ่นไทย ณ.ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 จ.สกลนคร

12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดให้มีพิธีประกาศเจตนารมณ์
นโยบายความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้เดินทางเข้าร่วมการสัมมนา ครั้งที่2 ITA
และรับมอบโล่เกียรติยศ คะแนนสูงมาก อันดับ 1 ของ อปท.ในจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมสัมมนาและรับโล่โดยนายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาล
ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

26 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย นำเงินบริจาคสมทบเข้าร่วม
ตามโครงการ ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ณ วัดทุ่ง อากาศอำนวย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศอำนวยครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฝ่ายทะเบียน ประจำชุมชน ปี 2561
ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวยได้นำเจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านอากาศ
และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น"มูนมังอีสาน"ครั้งที่9
ณ ริมห้วยทราย มรภ.สน. ได้ต้อนรับประธานในพิธี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมต.ทส.
และนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สน.เยี่ยมชมซุ้มชาติพันธุ์ไทโย้ย และโอกาสนี้ทางกลุ่มชาติพันธุ์ไทโย้ย
ได้เป็นตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์เดียวของจังหวัดสกลนครที่ได้แสดงในพิธีเปิดงานต่อหน้าประธานในพิธีและเเขกผู้มีเกียรติ
ณ หอประชุมจามจุรี1 และได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากจากท่านประธานในพิธี

เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย
ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้ออกการจัดทำเวทีประชาคมแผนชุมชน
ชุมชนที่ 1,2,3,4 ตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยมีเด็กและเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมป์)

 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ณ ห้องประชุมวิชาการ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภออากาศอำนวย พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 1 มกราคม 2561 โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็๋นจำนวนมาก ณ ลานรวมใจไทโย้ย 


 
 
 
 
                  

  
  

 วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล  อากาศอำนวย(รายการด้วยลำแข้ง ช่อง7)*คลิ๊กชมวิดิทัศน์นำเสนอตลาดสดเทศบาล 1   Download แบบฟอร์มขอใช้บริการ ลงข่าว ,งานซ่อม

 

 
      

    

 

 

    

        16 กรกฎาคม 2561  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอยเปาเหมี่ยน ชุมชนที่ 9

19 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวยประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการรวจสอบภายใน

8 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

27 เมษายน 2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโดมบริเวณลานรวมใจไทโย้ยจำนวน 1 โครงการ ดังนี้

30 มีนาคม 2561 แผนการออกบริการจัดเก็บภาษี ปี2561

28 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

21 มีนาคม 2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

5 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

  ชมภาพประทับใจงานประเพณีบุญเดือนสิบ

และสรุปผลการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ในงานประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน 
ณ ลำน้ำยาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2560
 

 

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2561 นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกิจกรรม เข้าวัด ฟังธรรม ณ วัดอุดมรัตนาราม และภาคปฏิบัติ รับฟังการบรรยายและปฏิบัติสมาธิ ณ ประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช
ณ วัดอุดมรัตนาราม อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน (เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมวิ่งทดสอบสมรรถภาพ ๓ กิโลเมตร และ ๕ กิโลเมตร ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ณ ลานรวมใจไทโย้ย

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2561 เวลา 16.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
พร้อมด้วยนายศิริพงษ์ อุดมวรรณรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลอากาศอำนวยคัพประจำปี2561
สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้ ทีมชนะเลิศได้แก่ทีมเจ๊เมย์ รองชนะเลิศได้แก่ทีมครูอรทัยบ้านสกรีน

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2561 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วยนายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาล
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ระดับจังหวัด ของจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.  นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันไทโย้ย
ประจำปี 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าศาลเจ้าปู่ ในงานได้ร่วมชมขบวนแห่วิถีวัฒนธรรมไทโย้ยจากทั้ง6คุ้มวัด
กิจกรรมบวงสรวงปู่ตา กิจกรรมพาแลง โดยมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
คลิ๊กชมภาพกิจกรรม 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวอากาศอำนวยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ ลานรวมใจไทโย้ย
และในภาคบ่าย จัดให้มีกิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์ ทั้ง6คุ้มวัด ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย และสรงน้ำพระที่ลานรวมใจไทโย้ย

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวอากาศอำนวยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ ลานรวมใจไทโย้ย
และในภาคบ่าย จัดให้มีกิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์ ทั้ง6คุ้มวัด ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย และสรงน้ำพระที่ลานรวมใจไทโย้ย

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วยนายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาล
เข้าร่วมพิธีเปิดบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา ระหว่างวันที่ 2-30 เมษายน2561 ณ วัดทุ่ง อากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกับ รร.เทศบาลอากาศอำนวยชุมชนอุปถัมป์
จัดให้มีกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตร ปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัยจากเทศบาลตำบลเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้ ๕๐ คน ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) ได้ดำเนินโครงการนิทรรศการผลงานของหนู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียน คณะครูได้แสดงผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานด้านต่างๆ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม
เกิดความภาคภูมิใจในผลงานความสำเร็จในการเรียนของตนเอง โดยมีกิจกรรมการแสดงผลงานของนักเรียน ครู การแสดงความสามารถบนเวที การจัดนิทรรศการต่างๆ

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น.เทศบาลตำบลอากาศอำนวย นำคณะพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ประชาชนจิตอาสา อำเภออากาศอำนวย เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เนื่องในวโรกาส เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558-2559

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย เข้าร่วมงาน วันท้องถิ่นไทย ณ.ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 จ.สกลนคร

12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดให้มีพิธีประกาศเจตนารมณ์
นโยบายความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้เดินทางเข้าร่วมการสัมมนา ครั้งที่2 ITA
และรับมอบโล่เกียรติยศ คะแนนสูงมาก อันดับ 1 ของ อปท.ในจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมสัมมนาและรับโล่โดยนายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาล
ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

26 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย นำเงินบริจาคสมทบเข้าร่วม
ตามโครงการ ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ณ วัดทุ่ง อากาศอำนวย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศอำนวยครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฝ่ายทะเบียน ประจำชุมชน ปี 2561
ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวยได้นำเจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านอากาศ
และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น"มูนมังอีสาน"ครั้งที่9
ณ ริมห้วยทราย มรภ.สน. ได้ต้อนรับประธานในพิธี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมต.ทส.
และนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สน.เยี่ยมชมซุ้มชาติพันธุ์ไทโย้ย และโอกาสนี้ทางกลุ่มชาติพันธุ์ไทโย้ย
ได้เป็นตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์เดียวของจังหวัดสกลนครที่ได้แสดงในพิธีเปิดงานต่อหน้าประธานในพิธีและเเขกผู้มีเกียรติ
ณ หอประชุมจามจุรี1 และได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากจากท่านประธานในพิธี

เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย
ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้ออกการจัดทำเวทีประชาคมแผนชุมชน
ชุมชนที่ 1,2,3,4 ตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยมีเด็กและเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมป์)

 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ณ ห้องประชุมวิชาการ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภออากาศอำนวย พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 1 มกราคม 2561 โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็๋นจำนวนมาก ณ ลานรวมใจไทโย้ย 


 
 
 
  

ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๒
รวมเทศบัญญัติ
แผนการดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 670426 คน
เนื้อหาล่าสุด
เข้าชมมากที่สุด
Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif