Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
โครงสร้างการบริหารงาน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สถานะทางการคลัง
เทศบัญญัติงบประมาณปี2557
เทศบัญญัติงบประมาณปี2556
แผนพัฒนาสามปี
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
เทศบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2554
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย โทรศัพท์ 0-4279-9055,0-4279-8202 แฟกซ์ 0-4279-8431

 

 

 

 
                    

 วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล  อากาศอำนวย(รายการด้วยลำแข้ง ช่อง7)*คลิ๊กชมวิดิทัศน์นำเสนอตลาดสดเทศบาล 1   Download แบบฟอร์มขอใช้บริการ ลงข่าว ,งานซ่อม

 

 ชมภาพกิจกรรมงานประเพณีบุญเดือนสิบ 2557

 
 

 4 ก.ย. 57 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์วัดทุ่ง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

5 ก.ย. 57 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แนบท้ายลงนาม

5 ก.ย. 57 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 3 โครงการ

 

 

   คลิ๊กชมภาพวิดิโอกิจกรรมอื่นๆ /    บทประมวลยอดอวยพร 

   
 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย เข้าร่วมพิธีร่วมถวายพระพรชัยมงคล คลิ๊กชมภาพกิจกรรม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา 82 พรรษา อย่างพร้อมเพรียงเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
พร้อมกันนี้ จัดให้มีการเปิด ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวอากาศอำนวย
จัดให้มีขบวนแห่ฉลองรับพระบัญชา แต่งตั้งพระครูพิมลธรรมนิเทศก์ (พระครูหนุ่ย) เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
ท่ามกลางความปลื้มปิติ มายังชาวอำเภออากาศอำนวย  ชมภาพเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้ร่วมกันจัดพิธีแห่ต้นเทียน
ถวายเทียนพรรษา ให้แก่วัดจอมแจ้ง อ.อากาศอำนวย โดยมีประชาชนและหน่วยงานราชการและเอกชน
ในเขตเทศบาล ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มากมาย
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.45 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยกองสาธารณสุข ชมภาพเพิ่มเติม
ได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกป่า ภายใต้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 ณ บริเวณริมถนนสวรรดิลก ข้างเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยกองการศึกษา
ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 -11.00 น.คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ จำนวน 15 คน
เข้าศึกษาดูงานตลาดสดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 1 เกี่ยวกับการจัดระเบียบรถยนต์-ยานพาหนะ การดูแลความสะอาดตลาดสด
และการจัดเก็บรายได้ เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการตลาดสดของเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ต่อไป
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดให้มีกิจกรรมคืนความสุขสู่ประชาชน ชมภาพเพิ่มเติม
ณ ลานรวมใจไทโย้ย โดยมีกิจกรรมสร้างสุขรอยยิ้มมากมายจากเทศบาล โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในท้องที่ เข้าร่วมเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อม
จัดทำธรรมนูญสุขภาพ เฉพาะท้องที่ ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย11 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้มีโอกาสต้อนรับ น.ส.นันทิยา สว่างวุฒิธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ชมภาพเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดให้มีกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน
ตามนโยบายจากส่วนกลาง โดยมีทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองโดยพร้อมเพรียงกัน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม Big cleaning day โดยมีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าภายในตลาดสดร่วมกันทำความสะอาดและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
สมัยประชุมสามัญครั้งที่ 2 สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
 
 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ ลานรวมใจไทยสกล
โดยมีท้องถิ่นทุกท้องถิ่นในเขต จ.สกลนคร เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน

 

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพุทธดำรงค์ คุณารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 
และนายพีระพงศ์ มีขันทอง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภออากาศอำนวย ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการ จ.สกลนคร ชมภาพกิจกรรม
เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันไทโย้ย ครั้งที่ 1 ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าปู่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ชมภาพกิจกรรม
โดยในงานมีกิจกรรมมากมาย การประกวดอาหาร ประกวดพิณแคน และขบวนแห่วัฒนธรรมไทโย้ย ชมภาพกิจกรรม
 
  

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดงานวันบัณฑิตน้อย วันแห่งรอยยิ้ม
ให้แก่เด็กเล็กที่จบในรุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย  ชมภาพเพิ่มเติม
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ลงพื้นที่ฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน ชมภาพเพิ่มเติม
ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย เพื่อรับรู้ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง โดยลงพื้นที่ ที่ชุมชน 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
พร้อมด้วย นายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นคณะกรรมการสภาสุขภาพอำเภอเข้าร่วมรับการเยี่ยมติดตาม
ข้อมูลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาปิดฉากลงแล้วครับ กีฬาหน่วยงานประจำปี 2557 สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลอากาศอำนวยครับ

preview ภาพกิจกรรม 
งานพระราชทานเพลิงศพพระครูวุฒิธรรมานุยุต(สุรินทร์ ธมฺมวุฑฺโฒ) 
ขบวนเคลื่อนศพ   4 มีนาคม 2557 (1) (2) (3) (4)  กลางคืน (1) (2) พิธีลอยอังคาร


 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
เป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกองค์ประธาน ณ วัดป่ารัตนคุณ ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
มอบวัสดุซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการ ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม
คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
เป็นประธานพิธีเปิด กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557
ณ สนามกีฬา รร.อากาศอำนวยศึกษา ชมภาพเพิ่มเติม Link1  Link2 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
เป็นประธานพิธีเปิด กีฬานักเรียนท้องถิ่น จ.สกลนคร เมืองโย้ยเกมส์ ประจำปี 2557
ณ สนามกีฬา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา  
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  เพิ่มเติม2

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
เข้ารับโล่ อปท.ดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2556 จากนายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตเทศบาล
จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกับมวลชน จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันปีใหม่ ณ บริเวณลานรวมใจไทโย้ย พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาสโดยกองสวัสดิการสังคม คลิ๊กชมภาพ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
ร่วมงานประเพณีบุญเดือนอ้ายไหว้พระธาตุเมืองอากาศ ณ วัดทุ่ง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม link1 link2

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556  นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ร่วมงาน 5 ธันวามหาราช โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นเวลา 09.00 น.หน่วยงานต่างๆร่วมพิธีถวายพานพุ่ม
ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พร้อมกล่าวอาเศียรวาท 17.00 น.เดินเทิดพระเกียรติ และเวลา 19.19 น. ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย 

 

 

 


 

 

เขียนความคิดเห็น (0ความคิดเห็น)

 

แนะนำบุคคลากร
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 461320 คน
เนื้อหาล่าสุด
เข้าชมมากที่สุด
Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif