Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555-2.jpg
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่(O3)
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล(O9)
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(O4)
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official(O9)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
E-Servive(O17)
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แผนศูนย์เด็ก๖๔
รายงานการกำกับ(O11)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
รายงานประชากร
กิจกรรมกองสวัสดิการ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศโอนงบประมาณ
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม(O42)
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล
ประวัติอำเภอ
แผนที่ข้อมูลการท่องเที่ยว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
วารสารรายงานประจำปี2559
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
เทศบัญญัติงบประมาณ2554

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
-------------------------------------------
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 7,569,490 บาท
1. รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ 7,569,490 บาท
1.1 ค่าชำระหนี้เงินกู้ ตั้งไว้ 1,558,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ดังนี้
1.1.1 เพื่อชำระหนี้เงินต้น โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล งวดที่ 3 ตั้งไว้ 490,740 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.1.2 เพื่อชำระหนี้เงินต้น โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลให้แก่ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 7 ตั้งไว้ 1,067,660 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง (00411)
1.2 ค่าชำระดอกเบี้ย ตั้งไว้ 247,950 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
1.2.1 เพื่อชำระดอกเบี้ยโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล ตั้งไว้ 63,770 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.2.2 เพื่อชำระดอกเบี้ยโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ให้แก่ธนาคารกรุงไทย ตั้งไว้ 184,180 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.3 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 4,699,600 บาท ดังนี้
1.3.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 549,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.3.2 ค่าการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 2,760,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.3.3 ค่าการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้ 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.3.4 ค่าการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.3.5 ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ประกอบหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)1.3.6 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 435,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.3.7 ค่าทุนการศึกษาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของเทศบาล ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาในการเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าหน่วยกิต หรือค่าอื่น ๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.3.8 ค่าทุนการศึกษาแก่เยาวชน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่าขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.4 เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 854,540 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.5 เงินช่วยค่าทำศพ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือลูกจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.6 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0891.3/ว110 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2550 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 19,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น การตีเส้นจราจรบนผิวถนน ทาสีทางเท้า จัดซื้อกระจกโค้ง ไฟสัญญาณ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

 

************************************

 


ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมเทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
เลือกตั้งท้องถิ่น 63
การรับฟังความคิดเห็น(O8)
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
E-ServiceSystem
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 1051800 คน
เนื้อหาล่าสุด
เข้าชมมากที่สุด
Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif