Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
องค์ความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล
ประวัติอำเภอ
แผนที่ข้อมูลการท่องเที่ยว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดหาพัสดุ*
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
วารสารรายงานประจำปี2559
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
ประเพณีการเล่นกลองเลง

ประเพณีการเล่นกลองเลง
กลองเลงชาวโย้ยบ้านอากาศ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ แต่เคยมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่า กลองเลงทำด้วยไม้ประดู่ มีลักษณะเป็นกลองสองหน้าหุ้มด้วยหนังวัว หนังควาย กลองเลงใช้ตีในงานบุญมหาชาติ งานบุญพระเวชสันดร (บุญตูบ) เวลาตีใช้ไม้หามสองคนหันหน้าเข้าหากัน ตีคนละหน้าไปตามจังหวะ ตึม ตึบ ๆ ๆ
Image
   การเล่นกลองเลงจะนิยมเล่นในก่อนวันรวมบุญ 1 วัน พอค่ำมาก็จะมีหัวหน้าไปชักชวนกัน
หลาย ๆ คนมารวมกัน แล้วก็จะพากันนำกลองเลงไปเล่นตามหมู่บ้านหรือชุมชนใกล้เคียงเพื่อแผ่ปัจจัย ข้าวต้ม ขนม สุราสาโท เป็นต้น การเล่นกลองเลงจะเล่นไปเรื่อย ๆ ทุกหลังคาเรือน โดยจะมีหัวหน้าพาเซิ้งไปตามจังหวะ "โอ้ โฮ๊ะโอ สา โอ้ โฮ๊ะ โอ" ในสมัยก่อนการเล่นกลองเลงจะเล่นจนสว่าง แล้วนำเอาปัจจัยทั้งหลายไปถวายวัดในตอนเช้าของวันรวมบุญ จึงแยกย้ายกันกลับบ้าน
เมื่อถึงเวลาประมาณ 9 - 10 โมงเช้า จะนำเอากลองเลงมาเล่นอีกหรือตีไปแต่ละตูบไปเรื่อยๆ จนถึงเวลาแห่พระเวสสันดร แล้วจึงไปแห่พระเวสสันดรเข้าสู่วัด โดยเวลาแห่มาตามถนนจะมีการฟ้อนตามจังหวะกลองเลงทั้งชายหญิง (1)
--------------------------------------
กลองเลง : เป็นกลองสองหน้าที่มีขนาดสั้น ทำด้วยไม้ประดู่ ใช้คนหามสองคนและหันหน้า
เข้าหากัน แต่ละคนจะตีไปตามจังหวะ
(1) ผู้ให้ข้อมูล นายยม งิ้วไชยราช อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 4 ตำบลอากาศ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร


ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 13 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 650066 คน
เข้าชมมากที่สุด
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif