Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
องค์ความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล
ประวัติอำเภอ
แผนที่ข้อมูลการท่องเที่ยว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดหาพัสดุ*
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
วารสารรายงานประจำปี2559
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 0-4279-8432

ประวัติการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

- ปี 2536 สุขาภิบาลอากาศอำนวย ในขณะนั้นก่อสร้างอาคารตลาดสดแห่งใหม่ บนพื้นที่ 3 ไร่ ประมาณ 2,272 ตารางเมตร แต่ผู้ประกอบการไม่มาจำหน่ายสินค้า เนื่องจากห่างไกลชุมชน ทำให้กลายเป็นที่จำหน่ายสินค้าตลาดนัด
- ปี 2544 เทศบาลได้เข้ามาปรับปรุงและพัฒนาอาคารตลาดเป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น

วันที่ 25 มีนาคม 2548 ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันแรก


Image

จุดมุ่งหมาย สร้างโอกาสและสรรหาทรัพยากรเพื่อมุ่งหวังให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังต่อไปนี้ วิถีชีวิตดั้งเดิม ทักษะการเรียนรู้ การอาชีพการรู้เท่าทันโลกเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน ทักษะการดำรงชีวิต อารมณ์ สังคม สติปัญญา การพัฒนาตนเอง การสร้างภาวะผู้นำ

คุณค่าหลัก มุ่งหวังให้ประชาชนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทันโลก และมีทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่าง มีสุข

Image

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
1. เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ทั่วไป
2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้มาใช้บริการ
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนของท้องถิ่น
4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
5. เพื่อให้มีแหล่งสืบค้นข้อมูลของท้องถิ่น ในทุกด้าน


Image

องค์ประกอบภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ภายในศูนย์จะแบ่งออกเป็น 7 ส่วน
1. ห้องแสดงวัฒนธรรมไทโย้ย
2. ห้องสมุดชุมชน
3. ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน
4. ห้องวิชาการชุมชน
5. ห้องเรียนรู้กลุ่มอาชีพ
6. ร้านค้าชุมชน
7. ลานกิจกรรมเปิดให้บริการเวลา 09.00 น.- 20.00 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ


Image
Image
Image
Image
Image
Image

ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 16 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 650144 คน
เข้าชมมากที่สุด
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif