Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบัญญัติปี๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงาน
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี๖๑-๖๕
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แผนศูนย์เด็ก๖๔
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล
ประวัติอำเภอ
แผนที่ข้อมูลการท่องเที่ยว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดหาพัสดุ*
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
วารสารรายงานประจำปี2559
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
รับเรื่องราวร้องเรียน
สมาชิกให้คะแนน: / 37
แย่ดีที่สุด 

 

 รับเรื่องราวร้องเรียน

Image

 


ความคิดเห็นผู้ใช้

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-06-30 12:50:11
สุดยอดเลย 
แต่เดือนนี้ไม มติ กทจ.ช้าจังเลยจ๊ะ

เสนอแนะโดย สถานพินิจฯสกล เปิด 2010-05-12 08:29:57
สวัสดีครับ เพิ่งเข้ามาเยี่ยมในเว็บ เพิ่งไปมาเมื่อวาน

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-05-12 09:05:10
ขอบคุณครับที่สละเวลาแวะมาเยี่ยมชม

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-06-23 14:55:39
สุดยอดเลย มติ กทจ สกลนคร เวิร์คมาก สมน้ำหน้าท้องถิ่นจังหวัด อาย ป.ผานไหมล่ะ ให้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่อากาศอำนวยซะ ที่นี่สมบูรณ์พร้อม ทุกท้องถิ่นต้องเข้าดูมติ กทจ.ที่นี่ ปรบมือให้ๆๆ ชม webmaster ด้วย นายเจ๋งมาก

เสนอแนะโดย เปิด 2010-08-27 09:39:26
สถิติผู้ที่ขอศึกษาดูงานดีมาก แต่ช่วยเปลี่ยนปี2549-2550 ให้เป็นปัจจุบันด้วยนะค่ะ 
ข้อมูลอย่างอื่นดีมาก  
ขอบคุณมาก 
(กบนัยกะโป๊ะ)

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-07-01 09:29:34
ขอดูมติ ก เดือนมิถุนายน หน่อยสิคะ

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-07-01 10:12:16
ตอนนี้ปลัดเอาเข้าที่ประชุม หน.กอง อยู่ครับ เสร็จเมื่อไร จะรีบดำเนินการให้อย่างเร่งด่วนเลยนะครับ ขอโทษที่ให้รอนะครับ

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-07-07 09:39:44
มติ กทจ. เดือนมิถุนายน 2553 เรียบร้อยแล้วครับ

เสนอแนะโดย เปิด 2010-08-01 20:05:35
อยากสอบถามข้อมูล ปัญหาสิ่งแวดล้อมในตำบลอากาศค่ะ 
 
ดินเปรี้ยว ดินเค้ม ดินจืด ดินฝาด น้ำเน่าเสีย น้ำกระด้าง 
 
 
เป้นบ้างรึป่าวคะ อยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-08-02 08:23:47
เกษตรอำเภออากาศอำนวย ช่วยท่านได้นะครับ ไม่ทราบมีเวปรึเปล่าเดี๋ยวตรวจสอบให้ครับ http://akatamnuai.sakonnakhon.doae.go.th 
ตามนี้ครับ

เสนอแนะโดย เปิด 2010-08-24 11:01:00
สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายค่ะ  
 
ดีใจนะคะที่ได้ไปออกค่ายที่ อากาศอำนวย 
 
น้องหน่อย ม.ราชภัฏสกลนคร

เสนอแนะโดย 5555 เปิด 2010-08-30 11:24:24
การบริหารเทศบาลเยี่ยมมาก

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-08-30 14:33:24
รู้ได้ไงครับ

เสนอแนะโดย 5555 เปิด 2010-09-01 13:38:33
ดูจากการได้รับรางวัล

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-09-06 10:17:08
http://www.akatumnuay.com/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=91 
โย้ยกลองเลงครับ

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-09-06 10:20:08
ทุกคอมเม้นท์มีคุณค่า ขอขอบคุณ

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-09-16 09:53:31
พรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พศ.2493 
http://www.akatumnuay.com/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=94

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-09-22 02:42:55
ว่างเมื่อไหร่จะหาโอกาสไปเยี่ยมเยียน เทศบาลอากาศอำนวยครับ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-10-26 20:32:20
ขอชื่นชมผู้ดูแลระบบ ที่อัพเดทข้อมูลตลอด

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-10-26 20:36:38
ทุกคอมเม้นท์มีคุณค่า ขอขอบคุณ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-10-26 12:01:23
สอบหัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน "เทศบาลตำบลอำเภออากาศอำนวย" หน่วยงานอื่นไปสมัครได้ไหม อยากเป็นหัวหน้ากอง

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-10-26 20:34:30
คุณสมบัติตรงตามประกาศ เชิญเลยครับ อยากร่วมงานกับคนที่เก่งมีความสามารถ ครับ

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-10-26 20:39:39
ทุกคอมเม้นท์มีคุณค่า ขอขอบคุณ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-11-12 14:55:32
สวัสดีคนเมืองโย้ย

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-11-25 14:55:37
สุดยอดเลย มติเดือน พ.ย ๕๓ รวดเร็วทันใจสาวๆ จากศูนย์ฯ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-12-03 09:30:51
สวัสดีครับ..พึ่งเจอเวบไซต์ เคยเป็นศิษย์เก่า อ.มิตรไทย สมัยเรียนมัธยม ยินดีด้วยครับ บ้านเราเจริญขึ้นมากเลยนะครับ 
ดูบุคลากรแล้วรู้จักหลายท่านพอสมควร...ว่างๆ จะแวะเข้ามาครับ... 
สุภกิจ ไชยปัญหา ปล.ลายเซ็น อ.มิตรไทย ยังเป็น ม.ม้า ตัวเดียวอยู่หรือเปล่าครับ...

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-12-03 18:48:50
ยินดีครับ

เสนอแนะโดย admin เปิด 2010-12-03 18:52:01
และนี่ครับ เชิญ คลิ๊กดูลายเซนต์ครับ 
http://www.akatumnuay.com/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=102

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-12-09 09:23:56
อยากดูโย้ยกลองเลงครับ 
ไม่เคยดู..คิดว่าคงจะสนุกสนานมาก

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-12-16 09:39:28
ขอมติ ก เดือนธันวาคมหน่อยค่ะ เวปท่านสุดยอดที่สุดในสกลนคร

เสนอแนะโดย ป่าแดง เปิด 2010-12-11 19:33:49
มาเยือนเว็บจาก http://www.thai-school.net/wanarat

เสนอแนะโดย admin เปิด 2011-07-25 10:00:15
เนื่องจากการประชุม กทจ.สกลนคร มีการเลื่อนประชุมจากอาทิตย์ที่แล้ว มาเป็นวันพุธนี้(27 กค 54) ครับ 
จึงยังไม่มีออกมาครับ ต้องขออภัยด้วยครับ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2011-08-23 17:18:19
มติ กทจ.สกลนคร เดือนสิงหาคม ทำไมช้าจังเลย จะสิ้นเดือนสิงหาคมแล้ว 2554

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2011-09-01 14:22:14
สวัสดีคะ่ 
ประกาศ กท.จ.สกลนคร เรื่อง ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิมมีส่งมารึยัง

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2011-09-01 14:23:51
มีเทศบาลบางแห่งไม่กล้าเบิก รออ้างประกาศวันที่เท่าไหร่ ไม่กล้าอ้างแค่มติ กท.จ.

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2011-09-01 16:21:45
สวัสดีคะ่ เทศบาลอากาศอำนวยเบิกเงินเพิ่มตามคุณวุฒิรึยังค่ะ

เสนอแนะโดย แอน เปิด 2011-09-01 16:23:50
เทศบาลหลายแห่งอ้างมติ กท.จ.เบิกแล้ว

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2011-09-01 16:24:53
มีหลายแห่ง ไม่กล้าเบิก ได้มติ กท.จ.แล้วแต่รอประกาศ กท.จ.

เสนอแนะโดย น้องแอน เปิด 2011-09-01 16:25:47
เทศบาลอากาศฯ เวิร์คมาก ขอชมเชย ท่านปลัดเก่งมาก

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2011-09-01 16:27:37
ขอประกาศ กท.จ.เรื่องปรับเพิ่มตามคุณวุฒิด้วยค่ะ ถ้ามี จะได้เบิก

เสนอแนะโดย น้องแอน เปิด 2011-09-02 14:06:36
สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายค่ะ

เสนอแนะโดย น้องแอน (คนข้างเคียง) เปิด 2011-09-09 15:15:32
ไม่เห็นตอบเลย ผู้ว่าราชการ จ.สน.ลงนามรึยังค่ะ ประกาศ กท.จ. เรื่องปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2011-09-13 10:33:34
ขอประกาศ กทจ.ปรับวุฒิค่ะ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2011-09-13 11:21:55
ปลัดท่านเยี่ยมมากเลยอยากได้ปลัดเทศบาลแบบท่านมาก

เสนอแนะโดย คนสว่างแดนดิน เปิด 2011-09-13 11:24:21
อยากได้ปลัดผู้ชาย เบื่อปลัดผู้หญิงมาก ๆ ห่วยแตก สติแตกทุกวัน

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2011-09-13 14:22:09
งานแข่งเริอ โฆษกเป็นครูหรือ.................. 
พูดออกอากาศ คนฟังเขาจะคิอย่างไร

เสนอแนะโดย joon เปิด 2011-09-13 16:00:01
เจตนา คือ ความสนุกสนาน ครับ คลายเครียด ระหว่างการแข่งขัน อย่าคิดมากนะครับ 
ในตอนท้ายก่อนจบงาน โฆษกทุกท่านก็กล่าวขออภัยในทุกคำพูดที่ได้ล่วงเกินไปแล้ว 
ให้อภัยกันนะครับ คนไทยด้วยกัน รักกัน รักกัน

เสนอแนะโดย เจ๊ยบค่ะ เปิด 2011-09-13 16:02:04
อ้างถึง ไม่เห็นตอบเลย ผู้ว่าราชการ จ.สน.ลงนามรึยังค่ะ ประกาศ กท.จ. เรื่องปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแล้วค่ะ และจัดส่งมายังท้องถิ่นอำเภอแล้ว แต่อาจจะอยู่ในระหว่างการจัดส่งหนังสือจากท้องถิ่นอำเภอ ถึง อปท. อยู่ค่ะ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ก็ยังไม่ได้รับเหมือนกันค่ะ รอนิดนึงนะคะ

เสนอแนะโดย ทอ เปิด 2011-10-27 09:56:34
ป.ผาน สุดยอด พี่ตุ้มสุดเก่ง ท่านนายกยอดนักบริหาร

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2012-01-12 21:52:57
ขอบคุณมากที่ชมครับ เป็นกำลังใจอย่างดีเยี่ยมเลยครับ ประชาชนคือเจ้านายต้องดูแลเอาใจใส่ครับ


ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมเทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
เลือกตั้งท้องถิ่น 63
การรับฟังความคิดเห็น
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
E-ServiceSystem
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 13 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 961035 คน
เข้าชมมากที่สุด
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif