Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบัญญัติปี๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงาน
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี๖๑-๖๕
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แผนศูนย์เด็ก๖๔
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล
ประวัติอำเภอ
แผนที่ข้อมูลการท่องเที่ยว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดหาพัสดุ*
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
วารสารรายงานประจำปี2559
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 2 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 28 พ.ค. 63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเรื่อง ขยายระยะเวลาการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

 28 พ.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

 28 พ.ค. 63 ประกาศแบบแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

 5 พ.ค. 63 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 16 เม.ย. 63 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำถนนสุราษฎร์รังสรรค์ชุมชนที่ ๑๒-๑๓

 9 เม.ย. 63 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ชุมชนที่ ๑๒-๑๓

 9 เม.ย. 63 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถนนข้างวัดจอมแจ้ง ชุมชนที่ ๒

27 มี.ค. 63 การดำเนินการของกองสวัสดิการสังคม ในสถานการการแพร่ไวรัสโควิท เพื่อใช้ในการบริการประชาชน ให้ดาวโหลดแบบฟอร์มผ่านระบบคิวอาร์โค้ด กรอกให้เรียบร้อยที่บ้านและเตรียมเอกสารให้ครบแล้วค่อยนำส่งที่กองสวัสดิการสังคม

25 มี.ค. 63 งบแสดงฐานะทางการเงินปี 62 (รายงาน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563)

25 มี.ค. 63 แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  รายละเอียด

12 มี.ค. 63 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

12 กพ. 63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนอากาศพัฒนา ชุมชนที่๑๐/ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนอากาศพัฒนา ชุมชนที่๑๐

12 กพ. 63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุราษฎร์รังสรรค์ /ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุราษฎร์รังสรรค์

 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอากาศอำนวย (๒ ม.ค.๖๓)

การแสดงเจตจำนงต่อต้านทุจริตประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓

 แผนที่เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๓

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

 25 มี.ค. 62ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสรรเพชรไปจดเขตทางหลวง2177(ชุมชนที่17)

18 มี.ค. 62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสรรเพชร(ร่าง)

18 ก.พ.62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลอากาศออำนวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

12ก.พ.62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 

 12 ก.พ. 62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลอากาศอำนวย(ร่าง)

 1 ก.พ. 62  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ช.15 / ประกวดราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำ ช.15    1 ก.พ. 62 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล  

 21 ก.ค. 63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัญชีขอบเขต

 10 ก.ค.63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่นที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปื(๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)และฉบับปรับปรุงครั้งที่๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา และตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

 23 มิ.ย. 63 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนอาทิตย์อุทัยชุมชนที่ ๑๖    ราคากลาง

11 มิ.ย. 63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บางส่วน)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

 4 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

 2 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 28 พ.ค. 63 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเรื่อง ขยายระยะเวลาการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

 28 พ.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

 28 พ.ค. 63 ประกาศแบบแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

 5 พ.ค. 63 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 16 เม.ย. 63 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำถนนสุราษฎร์รังสรรค์ชุมชนที่ ๑๒-๑๓

 9 เม.ย. 63 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ชุมชนที่ ๑๒-๑๓

 9 เม.ย. 63 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถนนข้างวัดจอมแจ้ง ชุมชนที่ ๒

12 กพ. 63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนอากาศพัฒนา ชุมชนที่๑๐/ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนอากาศพัฒนา ชุมชนที่๑๐

12 กพ. 63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุราษฎร์รังสรรค์ /ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุราษฎร์รังสรรค์

 25 มี.ค. 62ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสรรเพชรไปจดเขตทางหลวง2177(ชุมชนที่17)

18 มี.ค. 62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสรรเพชร(ร่าง)

18 ก.พ.62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลอากาศออำนวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

12ก.พ.62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 

 12 ก.พ. 62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลอากาศอำนวย(ร่าง)

 1 ก.พ. 62  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ช.15 / ประกวดราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำ ช.15    1 ก.พ. 62 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

9  สิงหาคม  2561  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สวนสาธารณะสระหลวง ชุมชนที่ 2
9  สิงหาคม  2561 ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สวนสาธารณะสระหลวง ชุมชนที่ 2

7  สิงหาคม  2561  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ท่าค้อพัฒนา ชุมชนที่ 1-2

 18  กรกฏาคม  2561  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดุท่ง
 18 กรกฎาคม  2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สวนสาธารณะสระหลวง  ชุมชนที่ 2

 18 กรกฎาคม  2561  ประกาศราคากลางกลางโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ซอยท่าค้อพัฒนา  ชุมชนที่12

 16 กรกฎาคม 2561  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอยเปาเหมี่ยน ชุมชนที่ 9

19 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวยประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการรวจสอบภายใน

8 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

27 เมษายน 2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโดมบริเวณลานรวมใจไทโย้ยจำนวน 1 โครงการ ดังนี้

30 มีนาคม 2561 แผนการออกบริการจัดเก็บภาษี ปี2561

28 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

21 มีนาคม 2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

5 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

  9  สิงหาคม  2561  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สวนสาธารณะสระหลวง ชุมชนที่ 2

  9  สิงหาคม  2561 ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สวนสาธารณะสระหลวง ชุมชนที่ 2

  7  สิงหาคม  2561  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ท่าค้อพัฒนา ชุมชนที่ 1-2
  18  กรกฏาคม  2561  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดุท่ง
 18 กรกฎาคม  2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สวนสาธารณะสระหลวง  ชุมชนที่ 2

  18 กรกฎาคม  2561  ประกาศราคากลางกลางโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ซอยท่าค้อพัฒนา  ชุมชนที่12

  16 กรกฎาคม 2561  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอยเปาเหมี่ยน ชุมชนที่ 9

19 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวยประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการรวจสอบภายใน

8 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

27 เมษายน 2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโดมบริเวณลานรวมใจไทโย้ยจำนวน 1 โครงการ ดังนี้

30 มีนาคม 2561 แผนการออกบริการจัดเก็บภาษี ปี2561

  5 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวยมีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนทางเท้า (ข้อมูลราคากลาง)

  5 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวยมีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างจำนวน 3 โครงการดังนี้ (ข้อมูลราคากลาง)

  14 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง      

  12 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยครู 

  5 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวยมีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนทางเท้า (ข้อมูลราคากลาง)

  5 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวยมีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างจำนวน 3 โครงการดังนี้ (ข้อมูลราคากลาง)

  2 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวันเวลาและสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร

  24 มกราคม 2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

  22 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวยมีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างจำนวน 2 โครงการดังนี้ (ข้อมูลราคากลาง)

 18 มกราคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

6 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลอากาศอำนวยมีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้าง 4 โครงการดังนี้ (ข้อมูลราคากลาง)

 14 พฤศจิกายน 2560 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.กาเทพภูมิธร ชุมชนที่ 10

 11 ตุลาคม 2560 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อซุ้มวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

เอกสารบรรยายสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร(5-7 ต.ค.60)

13 ก.ค. 60 ผลของการประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
4 ก.ค. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกกรณีไม่ต้องสอบแข่งขัน เป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย

7 มิ.ย. 60 รับสมัครคัดเลือกกรณีไม่ต้องสอบแข่งขัน เป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1 มิ.ย. 60 การประชุมเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์

7 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนธาราสวาท ฝั่งทิศตะวันออก ซอยศาลเจ้าปู่ฝั่งทิศเหนือ ซอยลุงเปี๊ยกฝั่งทิศตะวันตก ชุมชนที่ ๑๒,๑๓
23ม.ค.60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสวรรค์ดิลกช่วงระหว่างถนนนาวาสวัสดิ์ถึงถนนมิตรไมตรี ชุมชนที่ ๖,๗
23ม.ค.60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนไทยพาณิชย์ฝั่งทิศใต้ ช่วงสี่แยกถนนธาราสวาทถึงแยกถนนอุดมรัตน์ ชุมชนที่ ๑๒

20ม.ค.60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.อากาศพัฒนา ชุมชนที่ ๘,๑๐

  2 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวันเวลาและสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร

  24 มกราคม 2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

  22 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวยมีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างจำนวน 2 โครงการดังนี้ (ข้อมูลราคากลาง)

 18 มกราคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 6 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลอากาศอำนวยมีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้าง 4 โครงการดังนี้ (ข้อมูลราคากลาง)

 14 พฤศจิกายน 2560 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.กาเทพภูมิธร ชุมชนที่ 10

 11 ตุลาคม 2560 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อซุ้มวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

 เอกสารบรรยายสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร(5-7 ต.ค.60)

 13 ก.ค. 60 ผลของการประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์

 4 ก.ค. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกกรณีไม่ต้องสอบแข่งขัน เป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 7 มิ.ย. 60 รับสมัครคัดเลือกกรณีไม่ต้องสอบแข่งขัน เป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 1 มิ.ย. 60 การประชุมเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์

28 ต.ค. 59 ประกาศเทศบาล เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2554

15  มิ.ย. 59 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ผลการประเมินจัดการบริการสาธารณะ รอบที่ 3
 
15  มิ.ย. 59 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ผลการประเมินจัดการบริการสาธารณะ รอบที่ 3

 19 ม.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนอาทิตย์อุทัย ฝั่งทิศตะวันออก ชุมชนที่ 17 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง  

14 ส.ค. 58  ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง สอบราคาสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

14 ส.ค. 58  ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

11 มิ.ย. 58  ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกำจัดขยะ

25 พ.ค. 58 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา

 ๑ ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

 8 พ.ค. 58 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะ

  8 เม.ย. 58 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.3โครงการ

  1 เม.ย. 58 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง สอบราคาจ้างขุดลอกห้วยแซง

9 มี.ค.58 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนรวมมิตร 

 14 ม.ค. 58 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล

 13 ม.ค. 58 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 

25 ธ.ค.57 ประกาศ วันเวลา สถานที่สอบเล่ื่อนระดับ จาก 1,2 เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

19 ธ.ค.57 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองสบห้วย

 18 พ.ย.57 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ 1 , 2 ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจระดับ 3 - 5
 

30 ต.ค. 57 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่องการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีประมูล 

 4 ก.ย. 57 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์วัดทุ่ง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

5 ก.ย. 57 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แนบท้ายลงนาม

5 ก.ย. 57 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 3 โครงการ

  ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 24 ก.ค.2556

 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล เทศบาลตำบลอากาศอำนวย 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานงานช่าง 8) 12 ก.ค.2556

คุรุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน งบประมาณปี 2556    เอกสารเกณฑ์ราคากลางพื้นฐาน  ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2556 (เพิ่มเติม)  ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556
 28 มิ.ย.56 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

11 มิ.ย.56 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ
10 มิ.ย.56 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 5 โครงการ

แนวทางปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 มิ.ย.56
ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เชิญชวน สอบราคาซื้อเต้นท์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 6 หลัง
ฉบับแก้ไข
  ประกาศตัวแรก   2 พ.ค.56
ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1 

 28 มิ.ย.56 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
11 มิ.ย.56
 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ
10 มิ.ย.56 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 5 โครงการ

แนวทางปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 มิ.ย.56
ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เชิญชวน สอบราคาซื้อเต้นท์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 6 หลัง
ฉบับแก้ไข
  ประกาศตัวแรก   2 พ.ค.56
ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1 

ประกาศประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. นาวาสวัสดิ์-ลงสู่น้ำจั้น ชุมชนที่ ๙
และโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดอุดม(ทิศใต้) ชุมชนที่ ๑๑


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (1 เมษายน 2553) เอกสารเพิ่มเติม(สำเนา) 

ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำถนนสรรเพชร และโครงการขุดลอกร่องกระดัน (12 มี.ค.53 - 22 มี.ค.53)Image

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 7 โครงการ และถนนลูกรัง 1 โครงการ
(16 ก.พ.-2 มี.ค.53)


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (1 เมษายน 2553) เอกสารเพิ่มเติม(สำเนา) 
ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่องผลผู้ชนะการประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( 7 เม.ย. 53 )Image

ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย( 1 มิถุนายน 2553 )
  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนสวรรค์ดิลกImage

ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมเทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
เลือกตั้งท้องถิ่น 63
การรับฟังความคิดเห็น
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
E-ServiceSystem
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 11 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 961456 คน
เข้าชมมากที่สุด
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif