Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
โครงสร้างการบริหารงาน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สถานะทางการคลัง
เทศบัญญัติงบประมาณปี2557
เทศบัญญัติงบประมาณปี2556
แผนพัฒนาสามปี
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
เทศบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2554
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 Image

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
ประวัติความเป็นมา
เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2546
ประชาชนมีความต้องการ 90.63 % ไม่เห็นด้วย 4.26 % ไม่แสดงความคิดเห็น 5.11 %
ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2546
เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2546
ปัจจุบันมีครู 12 คน
จำนวนนักเรียน  ชาย 45 คน หญิง 45 คน รวม 90 คน

   
โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสุธาสินี ผิวไหมคำ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
       
  งานธุรการการเงินและพัสดุ
Image
นางอิศยากร แก้วฝ่าย 
งานวิชาการกิจการนักเรียน
Image
นางสุธาสินี ผิวไหมคำ
งานบุคลากร

นางสาวเกตุสุดา ริยะบุตร
 
  Image
 นางดาวใจ เข็มอุทา
Image
 นางสาวบัญญัติ แง่มสุราช
 
Image
นางสาวอ้อยทิพย์ ประลอบพันธ์
 
งานอาคารสถานที่
Image
นางสาวรัคนะนาฎ อัครจันทร์
งานประชาสัมพันธ์กับชุมชน
Image
นางสาวเกตุสุดา ริยะบุตร
งานทั่วไป
Image
 นางมณีรัตน์ ฤาไกรศรี
 Image

1. นางอนัญญา พวงเงิน
2. นายเริงฤทธิ์ งิ้วโสม 3. น.ส.บัญญัติ แง่มสุราช 4. นางดาวใจ เข็มอุทา
5. นางมณีรัตน์ ฤาไกรศรี 6. นายวุฒิศักดิ์ เคนไชยวงศ์ 7. น.ส.รัตนะนาฎ อัครจันทร์
8. นางสุธาสินี ผิวไหมคำ 9. น.ส.อ้อยทิพย์ ประลอบพันธ์ 10. น.ส.เกตุสุดา ริยะบุตร11. น.ส.จรรยา แก้วพาดี 12. นางอุทัย แสนชน

Image
วัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1.เพื่อกระจายโอกาสการรับบริการ พัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กทุกคน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.เพื่อให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยและสามารถศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
3.เพื่อแบ่งเบาภาระการดูแล และให้ผู้ปกครองประกอบอาชีพได้อย่างผาสุก

ปรัชญาของศูนย์
พัฒนาเด็กตั้งแต่ 3- 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองสังคม 

วิสัยทัศน์
เด็กเล็กและปฐมวัยในท้องถิ่นทุกคน ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ มีความพร้อมด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา เรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพ

Image

เอกสารแนะนำเพิ่มเติม
การศึกษา ศพด. กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.อากาศอำนวย


ความคิดเห็นผู้ใช้

เสนอแนะโดย เปิด 2012-01-26 14:39:54
ขออนุญาตเยี่ยมชมตรงนี้แทนสมุดเยี่ยมนะคะ 
 
 
เรียนเสนอแนะสักนิดก่อนนะคะ 
สนามเด็กเล่นถ้าอยู่ภายใต้ร่มเงาคงจะดีไม่น้อย 
เด็กๆจะได้พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
และเรียนรู้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น 
 
จัดบรรยากาศรอบนอกได้ดีมาก  
สถานที่กว้างสะอาดน่าอยู่ ร่มรื่นสวยงาม 
ขอชื่นชมผู้บริหารที่มีบุคลากรล้วนมีพลังในการพัฒนาการศึกษาของชาติ 
คิดว่าสักวันคงได้มาเยี่ยมชมถึงที่สักครั้ง 
 
ขอให้กำลังใจในการพัฒนาเด็กๆนะคะ
Your Name / Email Address

 

แนะนำบุคคลากร
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 497263 คน
เข้าชมมากที่สุด
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif