Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบัญญัติปี๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงาน
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี๖๑-๖๕
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี๖๓
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๓
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล
ประวัติอำเภอ
แผนที่ข้อมูลการท่องเที่ยว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดหาพัสดุ*
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
วารสารรายงานประจำปี2559
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

Image
คำขวัญ
         "เรียนรู้อย่างมีสุข   เติบโตอย่างมีคุณภาพ"

ปรัชญา
                       "
ธรรมมะ  ปัญญา  กีฬา  สังคม
             การศึกษาทำให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น"


จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน
อนุบาล 1 ชาย 70 คน หญิง 49 คน รวม 119 คน
อนุบาล 2 ชาย 52 คน หญิง 64 คน รวม 116 คน
อนุบาล 3 ชาย 36 คน หญิง 44 คน รวม 80 คน
รวม ชาย 158 คน หญิง 157 คน รวม 315 คน


จุดมุ่งหมาย
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้จัดการศึกษาโดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 มาจนถึงปัจจุบัน โดยจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยตั้งแต่อายุ 3 -5 ปี และในปีการศึกษา 2551 ได้จัดตั้งโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จำนวน 1 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริการการศึกษาในระบบโรงเรียนแก่เด็กในเขตพื้นที่ในระดับก่อนประถมศึกษา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จึงเสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยจัดการศึกษาต่อจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 - 3 , อายุ 4 - 6 ปี) เพื่อเป็นการวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และการอยู่ร่วมในสังคม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

วัตถุประสงค์

1 เพื่อกระจายโอกาสบริการการพัฒนาเด็กเล็กไปสู่ ชุมชนอย่างทั่วถึง
2 เพื่อให้เด็กในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัยเท่าเทียมเสมอภาคกัน
3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากร โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

1. นางสาวปาริชาติ โน๊ตสุภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)
2. นายพิทักษ์ เหง้าละคร 3. นายทองฉันท์ ตุ่ยไชย 4. นางสงกรานต์ แก้วศรีนวม
5. นางสาวอมรรัตน์ งามจิตร 6. นางวีระพร สอนวงศ์ษา 7. นางมลฤดี อัครจันทร์
8. น.ส.สายใจ วรรณราม 9. นางอนุสรณ์ หัตถสาร 10. นางอ้อมใจ คิอินธิ
11. นางอรอุมา เย็นวัฒนา 12. นางนุจรินทร์ ริยะบุตร 13. น.ส.แหวนเพชร ใยแก้ว
14. นายพิกุล งอธิราช 15. นายทรงศักดิ์ เหง้าละครโรงเรียนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

     มีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบ บังคับบัญชา พนักงาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน บริหารกิจการของสถานศึกษา วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับดูแล เกี่ยวกับการบริหารวิชาการ งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 6 งาน

1.งานธุรการและการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำทะเบียนประวัติ การเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่าย งานระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน
2.บุคลากร มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการเกี่ยวกับบุคลากร
3.งานวิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำแผนงานโครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน งานทะเบียน สถิติต่าง ๆ
4.งานกิจการนักเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเกณฑ์เด็กในวัยเรียนเข้าเรียน งานบริหารด้านสุขภาพอนามัย
5.งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงาน วางแผนด้านอาคารสถานที่ งานรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล
6.งานความสัมพันธ์กับชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน งานเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ

 

 

 

 

ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๓
รวมเทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
เลือกตั้งท้องถิ่น 63
การรับฟังความคิดเห็น
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
E-ServiceSystem
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 66 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 925713 คน
เข้าชมมากที่สุด
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif