Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
โครงสร้างการบริหารงาน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สถานะทางการคลัง
เทศบัญญัติงบประมาณปี2557
เทศบัญญัติงบประมาณปี2556
แผนพัฒนาสามปี
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
เทศบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2554
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลทะเบียนประวัติ พนักงานเทศบาล
  ข้อมูลบุคคล การศึกษา ปฏิบัติราชการ โทษทางวินัย เครื่องราชฯ
ลำดับ คำนำ ชื่อ สกุล เลขประจำตัว ว/ด/ป/เกิด วุฒิการศึกษา สาขา จากสถาบัน ตำแหน่งปัจจุบัน ว/ด/ปที่ ระดับ ว/ด/ป/ที่เข้า ปีเกษียณ ร้ายแรง/ ว/ด/ป ที่ รับขั้น รับเมื่อ
  หน้าชื่อ ประชาชน ดำรงตำแหน่ง รับราชการ พ.ศ.  ไม่ร้ายแรง ถูกลงโทษ  สูงสุด (ราชกิจจา)
1 นาย ผาน พวงเงิน 3-4709-00255-33-2 10/12/ 2512 รป.ม. การปกครองท้องถิ่น มสธ. ปลัดเทศบาล 28/11/2551 7 17/8/ 2535 2573  -  - ท.ช.   5/12/2551
2 นาย จิระศักดิ์ โพธิ์ละคร 3-4711-00485-63-6 30/3/ 2518 ศศบ. รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง นักบริหารงานทั่วไป  25/12/ 2549 6 16/8/ 2543 2578  -  - ต.ม.   5/12/2548
3 น.ส. ยมลภัทร โสมสุพิน 3-4711-00029-25-8 12/3/2515 ศศ.บ. รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง จบห.งานทะเบียนและบัตร 3/4/2551 4 3/4/2549 2575   -   -   -  -
4 นาง ประนอม งิ้วโสม 3-4711-00468-38-3 5/2/ 2509 ศศ.ม. รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง นักบริหารงานทั่วไป 29/5/2550 6 23/5/ 2537 2569  -  - ต.ม.  5/12/2549
5 น.ส. น้ำฝน ฤาไกรศรี 3-4114-00862-78-8 3/7/ 2522 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มสธ. จพง.ธุรการ 5/5/2551 3 4/5/ 2547 2582  -  -  -  -
6 นาย ชาญชัย ใครบุตร 3-4711-00024-19-1 21/1/2513 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มสธ. บุคลากร 1/10/2551 5 10/1/2547 2573  -  -  -  -
7 น.ส. นิลัดดา สุริวรรณ์ 3-4711-00016-46-6 13/1/2523 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มสธ. จนท.ทะเบียน 4/2/2551 2 3/2/2549 2583   -   -   -   -
8 นาย อติราช ปัญจันทร์สิงห์ 3-4708-00752-09-1 18/1/2518 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.สกลนคร จพง.ป้องกัน ฯ 3/12/2551 5 11/4/2539 2578  -  -  -  -
9 นาง รัชนีกร โทอิ้ง 3-4711-00494-73-2 13/4/2512 บธ.บ. การจัดการทั่วไป มสธ. นักบริหารงานคลัง 30/6/2549 6 7/8/2533 2572  -   - ต.ช. 5/12/2550
10 น.ส. สุชาดา พรมบุตร 3-4711-00482-15-7 27/9/2524 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มรภ.สกลนคร เจ้าหน้าที่ธุรการ 4/2/2551 2 3/2/2549 2584  -  -  -  -
11 น.ส. ทัตพิชา ผาลี 3-4709-00028-49-2 16/12/2523 บธ.บ. บริหารธุรกิจ มรภ.สกลนคร นวช.การเงินและบัญชี 1/8/2550 4 22/8/2546 2583  -  -  -  -
12 นาง จินตนา สมพินิจ 3-4706-00016-98-7 4/ 8/ 2517 ค.บ. สังคมศึกษา มรภ.สกลนคร จนท.การเงินและบัญชี 2/9/ 2551 3 1 / 9 / 2547 2577  -  -  -  -
13 นาย คมทวน อัครจันทร์ 3-4711-00013-49-1 2/8/2525 วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์ มรภ.สกลนคร จนท.บันทึกข้อมูล 6/7/2551 2 6/7/2549 2585   -   -   -   -
14 นาย ทักษิณ แง่พรหม 3-4710-00157-76-9 23/3/ 2510 วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สกลนคร นักบริหารงานช่าง  24 / 6 /2548 6 1/8/ 2531 2570   -   - จ.ช.  5/12/2541
15 นาง ใจแก้ว วงค์วันดี  3-4307-00294-92-0 20/5/ 2521 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ มรภ.สกลนคร เจ้าหน้าที่ธุรการ 3/7/2551 3 1/7/ 2547 2581  -  -  
16 นาย บัณทัต เข็มอุทา 3-4711-00504-90-8 4/2/2520 วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มรภ.สกลนคร นายช่างโยธา 4/2/2551 4 2/2/2547 2580  -  -  -  -
                                   
  ข้อมูลบุคคล การศึกษา ปฏิบัติราชการ โทษทางวินัย เครื่องราชฯ
ลำดับ คำนำ ชื่อ สกุล เลขประจำตัว ว/ด/ป/เกิด วุฒิการศึกษา สาขา จากสถาบัน ตำแหน่งปัจจุบัน ว/ด/ปที่ ระดับ ว/ด/ป/ที่เข้า ปีเกษียณ ร้ายแรง/ ว/ด/ป ที่ รับขั้น รับเมื่อ
  หน้าชื่อ ประชาชน ดำรงตำแหน่ง รับราชการ พ.ศ.  ไม่ร้ายแรง ถูกลงโทษ  สูงสุด (ราชกิจจา)
17 นาย อภิสิทธิ์ พิมพ์ดี 3-4199-00120-66-4 6/8/ 2521 ปวส. ก่อสร้าง เทคนิคสมุทรปราการ ช่างโยธา 5/5/2551 3 4/5/ 2547 2581  -  -  -  -
18 นาย ศุภลักษณ์   อินทรกำแหง 3-4708-00057-75-0 11/4/ 2494 ปวช. ช่างเครื่องยนต์ รร.การช่างมหาสารคาม นายช่างเครื่องยนต์ 1/12/ 2545 6 1/6/ 2516 2554  -  - ร.จ.พ.  5/12/2542
19 นาย วินิจ แก้วฝ่าย 3-4711-00447-32-7 19/7/ 2524 วท.บ. วิทยาศาสตร์ มรภ.สกลนคร นักวิชาการสุขาภิบาล 4/8/2552 5 2 /8 / 2548 2584  -  -  -  -
20 นาย นัฐพล ผายเงิน 3-4711-00468-40-5  12/7/2515 สส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มสธ. นักบริหารงานสาธารณสุข 1/4/2551 6 1/12/ 2537 2575  -  -  -  -
21 นาง จิราพร ทิพม้อม 5-4711-90010-02-7   1/6/2514 พย.บ. การพยาบาล ม.ขอนแก่น พยาบาลวิชาชีพ 1/3/2549 5 1/12/2535 2574  -  - ต.ช.   5/12/2548
22 นาย บรรจง มะลิเลิศ 3-4408-00676-79-4  18/4/ 2514 วท.บ. สัตวศาสตร์ ม.แม่โจ้ สัตวแพทย์  4/10/ 2550 3  4/10/ 2547 2574   -   -  -  -
23 น.ส. พัทยา พลสุวรรณ 3-4711-00118-01-3  25/10/2523 บธ.บ. การบัญชี มรภ.สกลนคร เจ้าหน้าที่ธุรการ 21/11/2551 3 23/8/ 2547 2583  -  -    
24 นาย วุฒิกรณ์ ใจศิริ 3-4804-00254-75-2  15/7/2516 รบ. รัฐศาสตร์ มสธ. จนท.วิเคราะห์ ฯ 2/3/2552 5  16/1/ 2545 2576  -  - จ.ม. 5/12/2550
25 น.ส. บุษบา ประทุมทอง 3-4699-00300-68-9 22/9/2522 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มสธ. จพง.ธุรการ 5/5/2551 3 4/5/ 2547 2582  -  -  -  -
26 นาง วรัญญา เหล่าสะพาน 3-4711-00170-44-9 8/11/2524 วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ มรภ.สกลนคร จพง.ธุรการ 4/1/2551 3 4/1/2549 2585  -  -  -  -
27 นาง อิศยากร แก้วฝ่าย 3-4709-00255-37-5  5/4/2524 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า จนท.บันทึกข้อมูล  27/01/2552 3  26/1/2584 2584  -  -  -  -
28 น.ส. อรปภา โสมสิทธิ์ 5-4711-00003-30-1 23/4/2521 บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์ มรภ.สกลนคร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 27/8/2552 3 1/7/2547 2581  -  -  -  -
29 นาง อรอุมา วันสวัสดิ์ 3-4714-00165-93-9 24/5/ 2521 กศ.ม. บริหารการศึกษา มรภ.สวนดุสิต นักวิชาการศึกษา 21/4/2551 5 20/4/ 2547 2581   -   -   -   -
30 นาย วุฒิศักดิ์ เคนไชยวงศ์ 3-4711-00434-01-2 26/11/2509 ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ วิทยาลัยครูสกลนคร นักวิชาการศึกษา 6/3/2551 4 6/3/2549 2570  -  -  -  -
31 น.ส. ปาริชาติ โน๊ตสุภา 3-4708-00472-11-1 1/5/2518 กศ.ม. การบริหารการศึกษา มรภ.สกลนคร นักบริหารการศึกษา 2/7/2550 6 1/7/2541 2578  -  -  -  -
32 น.ส. วิพร โสมสุพิน 3-4711-00005-49-9 8/6/2519 คบ. การประถมศึกษา มรภ.สกลนคร จนท.ธุรการ 6/3/2551 2 6/3/2549 2579  -  -  -  -
33 ว่าที่ ร.ต. พัฒนายุทธ เพ็งบุญ 3-4711-00489-51-8 15/12/2521 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน ม.มหาสารคาม นักพัฒนาชุมชน 7/4/2552 5 4/4/2548 2582  -  -  -  -

ความคิดเห็นผู้ใช้
Your Name / Email Address

 

แนะนำบุคคลากร
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 484786 คน
เข้าชมมากที่สุด
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif