Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
องค์ความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล
ประวัติอำเภอ
แผนที่ข้อมูลการท่องเที่ยว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดหาพัสดุ*
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
วารสารรายงานประจำปี2559
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
งานบริหารบุคคล
สมาชิกให้คะแนน: / 11
แย่ดีที่สุด 
เนื้อหาประชาสัมพันธ์องค์กร - ภายในองค์กร

 
  นางสาวน้ำฝน  ฤาไกรศรี

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล19 พ.ย.2545

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

                  มติ กทจ.ครั้งที่ 11/ 2552 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552  
                      มติ กทจ.ครั้งที่ 12/ 2552 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 
                  มติ กทจ.ครั้งที่ 1/ 2553   เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553
  
                  มติ กทจ.ครั้งที่ 2/ 2553   เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 
                           มติ กทจ.ครั้งที่ 3 / 2553   เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 
                           มติ กทจ.ครั้งที่ 4 / 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553
                           มติ กทจ.ครั้งที่ 5 / 2553 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 
                  มติ กทจ. ครั้งที่ 6 / 2553 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 
                  มติ กทจ. ครั้งที่ 7 / 2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 
                           มติ กทจ. ครั้งที่ 8 / 2553 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553
                           มติ กทจ. ครั้งที่ 9 / 2553 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 
                  มติ กทจ. ครั้งที่ 10 / 2553 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553   
                  มติ กทจ. ครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553  
                  มติ กทจ. ครั้งที่ 12/ 2553 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553
                  มติ กทจ.    ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 Image
                 ติ  กทจ.  ครั้งที่  3/2554  เมื่อวันที่  16  มีนาคม  2554   
                  มติ กทจ. ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554*
                  มติ กทจ. ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

                     

ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 649623 คน
เนื้อหาล่าสุด
เข้าชมมากที่สุด
Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif