Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555-2.jpg
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่(O3)
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล(O9)
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(O4)
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official(O9)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
E-Servive(O17)
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แผนศูนย์เด็ก๖๔
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
รายงานประชากร
กิจกรรมกองสวัสดิการ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศโอนงบประมาณ
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม(O42)
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล
ประวัติอำเภอ
แผนที่ข้อมูลการท่องเที่ยว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
วารสารรายงานประจำปี2559
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
สำนักปลัดเทศบาล

 

 


 

พนักงานเทศบาล 
๑. นายจิระศักดิ์               โพธิ์ละคร            ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๒. นางยมลภัทร               มณีวรรณ์              ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๓. นายอติราช                   ปัญจันทร์สิงห์       ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๔. นางสาวสุชาดา              พรมบุตร             ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๕. นางสาวน้ำฝน               ฤาไกรศรี             ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๖. นางสาวณัฎฐกานต์         ชมชื่น                 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๗. นางนิลัดดา                  สุริวรรณ์              ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
๘. จ่าเอกสันติ                   งาสิทธิ์                ตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ


พนักงานจ้าง
๙. นายศุภวุฒิ   เพ็งบุญ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                       ๑๐.นายสอนประเสริฐ   เหง้าละคร  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
๑๑. นายสุรพงษ์  งันปัญญา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ          ๑๒. นายณัฐวุฒิ   เคี่ยงคำผง            ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
๑๓. นายเอกพงษ์ แง่มสุราช  ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง              ๑๔. นายกระแส  ตุ่ยไชย  ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง
๑๕. นายวิสุทธิ์      ใครบุตร  ตำแหน่ง พนักงานวิทยุ                    ๑๖. นายพิเชด  คามราช   ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
๑๗. นายสราวุธ   สมบูรณ์  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์                ๑๘. นายเอกชัย  คำมุลตรี  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
๑๙.นายสุวิทย์  ชายกวด  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์                  ๒๐. นายทอมสันต์ ไชดวง    ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
๒๑. นายอนุภาพ   คิอินธิ  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                                    ๒๒. นายอมอญเดช   แง่มสุราช  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
๒๓. นายทศพล  ตุ่ยไชย  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                         ๒๔. นายเชิดชัย     พรมบุตร ตำแหน่ง คนสวน              
๒๕. นายลือชัย   ใครบุตร  ตำแหน่ง คนสวน                              ๒๖.นายไวยพจน์   ชายกวด  ตำแหน่ง คนสวน


จ้างเหมาบริการ
๒๗.นางชบาไพร   พรมบุตร 

 อำนาจหน้าที่  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานธุรการ งานกิจการสภา  งานสารบรรณ  งานเลขาผู้บริหาร  งานการเจ้าหน้าที่   งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  งานเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการอื่นที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือหน่วยงานใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาล     

๑. นายจิระศักดิ์   โพธิ์ละคร            ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๒. นางสาวยมลภัทร          มณีวรรณ์            ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

๓. นายอติราช                  ปัญจันทร์สิงห์      ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๔. นางสาวสุชาดา             พรมบุตร             ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๕. นางสาวน้ำฝน              ฤาไกรศรี                        ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๖. นางสาวณัฐกานต์          ชมชื่น                ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๗. นางนิลัดดา                  สุริวรรณ์             ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

๘. จ่าเอกสันติ                  งาสิทธิ์               ตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

พนักงานจ้าง

๙. นายศุภวุฒิ       เพ็งบุญ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                ๑๗. นายพิเชด  คามราชตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

๑๐. นายไวยพจน์  ชายกวด  ตำแหน่ง คนสวน                                       ๑๘. นายสุวิทย์ชายกวด ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

๑๑. นายเชิดชัย     พรมบุตร ตำแหน่ง คนสวน                                       ๑๙. นายณัฐวุฒิ   เคี่ยงคำผง            ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ

๑๒. นายวีระพงษ์แง่มสุราช ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ๒๐. นายสุรพงษ์งันปัญญา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ

๑๓.นายเอกพงษ์   แง่มสุราช  ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง                          ๒๑. นายลือชัย ใครบุตร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

๑๔. นายวิสุทธิ์      ใครบุตร  ตำแหน่ง พนักงานวิทยุ                               

๑๕. นายอนุพล     คิอินธิ     ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

๑๖. นายสอนประเสริฐ   เหง้าละคร  ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ

 

 
อำนาจหน้าที่
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ผลการดำเนินงาน

โครงการจัดหาเครื่องเมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการสายตรวจท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โครงการจัดซื้อที่ดิน
โครงการจัดหายานพาหนะเพื่อใช้ในกิจการเทศบาล
โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในชุมชน
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษา อปพร.กลุ่มอาชีพและกรรมการชุมชน
โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล
โครงการความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น มหาวิทยาลัย สถาบัน องค์กร ฯลฯ
โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน สถาบัน องค์กรอื่นๆ
- อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
- อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
- อุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงปฏิบัติการและคาราวานแก้จน
- อุดหนุนกรมส่งเสริมฯ ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 

เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน
    มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร.ปฏิบัติงานวันละ 12 คน บุคลากรได้รับการฝึกอบรม
จัดซื้อที่ดินขนาด 2 งาน 13 ตรว.
จัดซื้อรถตู้ 1 คัน 15 นั่ง
จัดซื้อโต๊ะ จาน ชาม ให้กับชุมชน
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อมีการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆให้กับจังหวัดสกลนครให้กับอำเภออากาศอำนวยให้กับจังหวัดสกลนคร
ให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

 

 

 

ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมเทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
เลือกตั้งท้องถิ่น 63
การรับฟังความคิดเห็น(O8)
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
E-ServiceSystem
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 1050576 คน
เข้าชมมากที่สุด
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif