Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555-2.jpg
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่(O3)
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
รายงานผลการดำเนินงาน
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล(O9)
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(O4)
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official(O9)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แผนศูนย์เด็ก๖๔
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
รายงานประชากร
กิจกรรมกองสวัสดิการ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศโอนงบประมาณ
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล
ประวัติอำเภอ
แผนที่ข้อมูลการท่องเที่ยว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
วารสารรายงานประจำปี2559
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


คำแถลงนโยบาย
ของ
นายวัชรินทร์ รุณจักร ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

........................

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

    ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ โดยรับรองให้กระผมนายวัชรินทร์ รุณจักร เป็นนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง คือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ แล้วนั้น
บัดนี้กระผมนายวัชรินทร์ รุณจักร ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย ได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลอากาศอำนวยขึ้น ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในขณะนี้และจะมีขึ้นต่อไปในอนาคต อีก ๔ ปี ข้างหน้า ในการเข้ารับหน้าที่การบริหารราชการเทศบาลตำบลอากาศอำนวย กระผมจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น และจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวยที่เคารพ นับแต่นี้เป็นต้นไป เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จะต้องทุ่มเทในการบริหารราชการอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนชาวอากาศอำนวย ด้วยค่านิยมร่วมกัน คือ
"สานงานต่อ ก่องานใหม่ ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้าง ไกล ลึก เพื่อประชาชนชาวอากาศอำนวย"
  ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย กระผมจะยึดมั่นในหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยจะนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมาปรับใช้ และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง กระผมตระหนักดีว่า ในการเข้ามาบริหารราชการนั้น ไม่ใช่เพียงการมาเป็นผู้ใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่มีเป้าหมาย เพราะการใช้จ่ายงบประมาณเพียงอย่างเดียว มักจะไม่เกิดผลลัพธ์ที่พึงพอใจ การกำหนดนโยบายในการบริหารราชการไว้อย่างชัดเจน จึงจะสามารถดำเนินการพัฒนาตามที่คาดหวังได้สำเร็จ กระผมจึงได้กำหนดนโยบายออกเป็นด้านๆ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ ดังนี้.

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑. ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐาน และซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนนสายหลัก สายรอง ตรอก และซอย ให้ใช้ได้โดยสะดวก ปลอดภัยและเชื่อมโยงถึงกัน
๑.๒. ดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบระบายน้ำ ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดวางระบบป้องกันน้ำท่วมในชุมชน
๑.๓. ดำเนินการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๑.๔. ดำเนินการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและสัญลักษณ์จราจรในจุดที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม
๑.๕. ดำเนินการจัดวางระบบผังเมือง เพื่อให้สามารถพัฒนาเมืองได้อย่างเป็นระบบ

๒. ด้านการศึกษา
๒.๑. จัดการศึกษาในระบบให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ และจัดการศึกษานอกระบบให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการในท้องถิ่น รวมถึงการจัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล เพื่อทำหน้าที่กำหนดทิศทางการศึกษาของท้องถิ่น
๒.๒. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี
๒.๓. จัดการฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ
๒.๔. จัดให้มีงาน "วันไทโย้ย" เพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษและแสดงออกถึงแก่นแท้ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตไทโย้ยดั้งเดิม
๒.๕. จัดให้มีสภาวัฒนธรรมเทศบาล เพื่อเป็นองค์กรหลักในการจัดการด้านงานวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. ด้านสาธารณสุข
๓.๑. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน การบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้า
๓.๒. ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทหน้าที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
๓.๓. จัดให้มีระบบสุขาภิบาลในระดับครัวเรือนและให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง ด้วยหลักวิชาการที่ถูกต้อง
๓.๔. ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนให้มากขึ้น

๔. ด้านคุณภาพชีวิต
๔.๑. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดีงาม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
๔.๒. จัดสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และสวนสุขภาพในชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น
๔.๓. จัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางวัฒนธรรม
๔.๔. ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทสตรี ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ สภาเด็กและเยาวชน ชมรมหรือกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

๕. ด้านเศรษฐกิจ
๕.๑. จัดให้มีสถานที่ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการค้า การลงทุนของประชาชนมากขึ้น อาทิ ตลาดริมยาม ตลาดยามเย็น ตลาดนัด เป็นต้น
๕.๒. สนับสนุนให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม ในการซื้อขายสินค้าในราคาที่ถูก และมีคุณภาพ ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและจัดให้มีมาตรฐานกลาง และจัดการให้มีการคุ้มครองผู้บริโภค
๕.๓. ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้มีมาตรฐานและเพียงพอ อาทิ โรงฆ่าสัตว์ ตลาดเทศบาล ๑ สถานีจอดรถโดยสาร ตลาดนัด เป็นต้น
๕.๔. จัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวสำหรับประชาชนในท้องถิ่น ได้พักผ่อนหย่อนใจ ใกล้บ้าน ในรูปการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ อาทิ การพัฒนาหนองน้ำจั้น ลำน้ำยาม เป็นต้น

๖. ด้านความปลอดภัย
๖.๑. จัดให้มีศูนย์บริการและช่วยเหลือประชาชน ในการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน
๖.๒. จัดให้มีสถานีดับเพลิงที่ได้มาตรฐานในการเฝ้าระวังและระงับอัคคีภัย
๖.๓. สนับสนุนการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน
๖.๔. พัฒนาและปรับปรุงงานเทศกิจให้สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสม คล่องตัวกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และรวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตลาด
๖.๕. สนับสนุนให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) มีบทบาทในการช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗. ด้านสิ่งแวดล้อม
๗.๑. จัดการงานด้านการรักษาความสะอาดบริเวณถนน ทาง ทางเท้า ตรอก ซอย ตลาดสด และสาธารณสถานอื่นๆ ให้สะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้ที่พบเห็น
๗.๒. วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ เหตุรำคาญ จากการประกอบการมหรสพ ร้านอาหาร ตลาด บ้านพักอาศัยและอื่นๆให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
๗.๓. วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบายน้ำจากชุมชน โดยการจัดให้มีระบบระบายน้ำที่มาตรฐานและสามารถบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้
๗.๔. พัฒนาและปรับปรุงการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบความร่วมมือจากท้องถิ่นอื่นๆ
๗.๕. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน
๘. ด้านการเมืองการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงานอื่น
๘.๑. จัดหารายได้ของเทศบาลให้มีเพิ่มมากขึ้น
๘.๒. จัดวางโครงสร้างการบริหารราชการให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่
๘.๓. จัดการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาทั้งทักษะ ความรู้ ความสามารถ อย่างเหมาะสม
๘.๔. จัดการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น
๘.๕. จัดการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพียงพอแก่การบริการประชาชน
๘.๖. จัดการส่งเสริมให้ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการศึกษาอบรม อย่างเหมาะสม
๘.๗. จัดการส่งเสริมให้ความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่ประชาชน
๘.๘ ประชุมวางแผนร่วมกับองค์กรข้างเคียง เพื่อเสนอโครงการที่เกินศักยภาพต่อหน่วยเหนือขึ้นไป
สรุป
นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ตามที่กล่าวมาแล้ว ได้วางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเมืองการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ กระผมจะต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารราชการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในการจัดทำคำแถลงนโยบายครั้งนี้ กระผมได้นำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภออากาศอำนวย วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย และแผ่นพับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยของกลุ่มอาสาพัฒนาบ้านอากาศมาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของคำแถลงนโยบาย เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับการวางแผนในทุกระดับ ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับเทศบาล
สุดท้ายกระผมขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวยทุกท่าน โปรดช่วยกันขับเคลื่อนการบริหารราชการให้เป็นไปโดยราบรื่น และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด และกระผมขอถือโอกาสนี้ กราบขอบพระคุณพี่น้องชาวอากาศอำนวยทุกท่านที่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวยและความมอบความไว้วางใจให้กระผมทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ กระผมพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านจะทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

                                                                                                                                                                                          ขอบคุณครับ

.................................................................................ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมเทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
เลือกตั้งท้องถิ่น 63
การรับฟังความคิดเห็น(O8)
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
E-ServiceSystem
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 1049607 คน
เข้าชมมากที่สุด
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif