Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบัญญัติปี๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงาน
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี๖๑-๖๕
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี๖๓
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๓
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล
ประวัติอำเภอ
แผนที่ข้อมูลการท่องเที่ยว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดหาพัสดุ*
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
วารสารรายงานประจำปี2559
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
คณะผู้บริหาร


ความคิดเห็นผู้ใช้

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2011-02-18 18:22:07
ทำมั้ยไม่เอาข้อมูลจำนวนประชากรของแต่ละชุมชนไส่ด้วยละค่ะ

เสนอแนะโดย admin เปิด 2011-02-20 13:42:10
ครับ จะรีบดำเนินการให้นะครับ 
ขอขอบคุณที่แนะนำข้อมูลครับ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2012-09-13 09:47:07
อยากบอกว่า..นายแน่มากไอ้น้อง..ดูแลเวปได้ดีมาก..รวดเร็ว..ทันสมัย..รับฟัง..เอาสองขั้นไปเลย..ให้สองขั้นเลยนะปลัดผาน..เพราะปลัดผานคุณธรรมสูง

เสนอแนะโดย admin เปิด 2013-01-28 08:44:55
ทำเนียบประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
http://www.akatumnuay.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=116 
 
ข้อมูล อยู่ในนี้ครับท่าน

เสนอแนะโดย เปิด 2017-12-16 14:26:19
ของบประมาณก่อสร้างเมรุ วัดดอนแดง หมู่ที่ 5 จำนวนเงิน 450,000 บาท

เสนอแนะโดย johnan เปิด 2020-08-27 08:39:23
RMAYB9 hi guys http://xnxx.in.net/

เสนอแนะโดย Louis เปิด 2020-08-27 20:24:39
I'm on work experience lexapro cold turkey withdrawal symptoms It's these sectors the RBA would have been targeting with arate cut, aiming to provide relief to manufacturers while at thesame time boosting business and consumer confidence in theexpectation that this would increase lending and spending.

เสนอแนะโดย Waylon เปิด 2020-08-27 20:24:41
Could you please repeat that? doxazosin mesylate 4 mg para que sirve That just shows the competitiveness that we have and neither one of us can really wait for that first tee shot tomorrow."

เสนอแนะโดย Camila เปิด 2020-08-27 20:24:44
Yes, I love it! buy minocycline 50 mg side effects The new playoff system, however, has coaches believing that their teams will now be judged more by on-field performance than by preseason polls that some saw as unfair beauty pageants weighted on historical reputations.

เสนอแนะโดย Kermit เปิด 2020-08-27 20:24:46
I'd like to cancel a cheque lexapro dosage anxiety When Sivan began complaining of pains a few months ago Sunil and his wife Munni Devi, 28, took their son to doctors near their home in Delhi, India, but they were told it was a stomach infection and were sent away with medicines.

เสนอแนะโดย Rashad เปิด 2020-08-27 20:24:48
I've been cut off motilium 1mg ml jarabe prospecto They sat in people carriers, yelling into phones held flat in their hands, like nobody ever does except on The Apprentice.

เสนอแนะโดย Laurence เปิด 2020-08-27 20:30:57
Can I use your phone? sporanox capsule quanto costa Such in-jokes are often derided - but the truth is that jokes are usually funny in inverse proportion to their universality, because the more widely understood humour is, the more likely it is to have been previously disseminated

เสนอแนะโดย Aaliyah เปิด 2020-08-27 20:30:59
I'd like a phonecard, please ensemble theater cleveland heights Four different players scored for United including Ashley Young and Marouane Fellaini, who were two of the best players on the field

เสนอแนะโดย Marlon เปิด 2020-08-27 20:31:01
Could I ask who's calling? scabies after permethrin new bumps As a general rule of thumb, the higher your premiums, the likelier you are to find coverage for more obscure problems, says Brett Woodward, a senior vice president at NFP, which specializes in offering life insurance for high-net-worth individuals.

เสนอแนะโดย Mariano เปิด 2020-08-27 20:31:03
What do you do for a living? amitriptyline 50 mg high "For some sectors it is genuinely a really smart strategy but for others you just can't help thinking that perhaps their social media manager is a bit bored," says Kemp

เสนอแนะโดย Isabelle เปิด 2020-08-27 20:31:05
I'd like to pay this cheque in, please where can i get permethrin cream 5 The participants came from around the world and were led by the elite women's and men's groups

เสนอแนะโดย Megan เปิด 2020-08-27 20:37:11
I've got a part-time job ampicillin to treat strep With two 50m pools, one 25m pool and seating for thousands of spectators, the London Aquatics Centre deals with such problems daily

เสนอแนะโดย Luigi เปิด 2020-08-27 20:37:13
Sorry, you must have the wrong number para que sirve meloxicam 15 mg Sadly, coming in at well over 2000, you will be needing a celebrity sized budget to even consider investing in one

เสนอแนะโดย Lindsey เปิด 2020-08-27 20:37:16
I'd like to change some money ampicillin 1000 mg preis VHI remains the biggest insurer in the country, with just over half of all consumers purchasing plans from it

เสนอแนะโดย Lonnie เปิด 2020-08-27 20:37:18
No, I'm not particularly sporty meloxicam comprimidos para perros “We have a spotlight on this issue because of the seriousness of the risk to public safety that it presents,” said the bill's author, Democratic Assemblyman Roger Dickinson, whose district encompasses parts of Sacramento along the trains’ route.

เสนอแนะโดย Heath เปิด 2020-08-27 20:37:20
Free medical insurance dostinex comprar ultrafarma But I’m less confident than Carey that any other than truly marginal colleges will be replaced by Udacity, massive open online courses and “open badges” that employers can inspect to determine the value of your coursework in molecular biology.

เสนอแนะโดย Cortez เปิด 2020-08-27 20:43:25
good material thanks sildenafil injections It also doesn't yet work with store-branded cards, corporate cards or prepaid cards.

เสนอแนะโดย Nilson เปิด 2020-08-27 20:43:27
It's a bad line mestinon quanto costa rica The conflict between Russian-backed rebels and the Ukrainian government has been raging since mid-April, claiming more than 3,000 lives, according to the UN

เสนอแนะโดย Antone เปิด 2020-08-27 20:43:29
We went to university together heart palpitations and zyrtec The fund has largely kept the same investment approach since its inception, he said.

เสนอแนะโดย Adolph เปิด 2020-08-27 20:43:32
I'm only getting an answering machine astrazeneca forxiga bestellen "As the crude oil price continued to slide into the end of the year, investors have started to hunt for the bottom," said Stephen Cohen, chief investment strategist for iShares EMEA at BlackRock

เสนอแนะโดย Issac เปิด 2020-08-27 20:43:34
I'm on business fluticasone propionate and salmeterol oral inhaler Meanwhile, the data found that less breastfeeding and earlier weaning of babies onto solid foods were linked to an unhealthy pattern of weight gain during infancy

เสนอแนะโดย Ahmed เปิด 2020-08-27 20:49:29
Can you hear me OK? buy glucotrol online "History has shown that Thaksin remains relevant if not dominant in Thai politics despite being forced to live in exile for almost a decade," said Verapat Pariyawong, a visiting scholar at SOAS, University of London

เสนอแนะโดย Rickey เปิด 2020-08-27 20:49:31
Do you need a work permit? cipla suhagra 100mg In the 2008 break-in thieves also took an ice hockey stick from Moscow, a wooden board with a portrait of Lenin and a items celebrating 30 years of Communist rule in East Germany

เสนอแนะโดย Shaun เปิด 2020-08-27 20:49:33
Who would I report to? what dosage of nolvadex on cycle In a wide-ranging exclusive interview at his Steinbrenner Field office, Boss Hal addressed all of the issues confronting this present Yankee team, as well as issues that will affect the franchise as it approaches, hopefully, a new dawning of homegrown stars

เสนอแนะโดย Columbus เปิด 2020-08-27 20:49:35
What's the exchange rate for euros? can i get carafate over the counter Aaron Eppsadded two second-chance baskets to give LSU a 24-23 lead with 2:07 left.

เสนอแนะโดย Stevie เปิด 2020-08-27 20:49:40
I'd like to open a business account over the counter drugs like carafate More importantly, Smith steered clear of the kind of reckless play that got him into trouble for the first three months of his rookie season

เสนอแนะโดย Royce เปิด 2020-08-27 20:55:46
Who do you work for? propranolol and tobacco government-leased quarters where "agents' laptops, BlackBerry devices, and other government-issued equipment were present." One investigator noted this opened security risks, since agents at the parties could have been exposed to "extortion, blackmail, or coercion."

เสนอแนะโดย Anna เปิด 2020-08-27 20:55:48
Will I get travelling expenses? fildena strong As an old adage points out, your right to swing your fist ends at the tip of another person's nose

เสนอแนะโดย Britt เปิด 2020-08-27 20:55:50
I saw your advert in the paper pgad and trazodone But in 2013, the FSOC's research arm, the Office of Financial Research (OFR), released a report saying asset managers may pose systemic risks, including concerns funds might all crowd into the same assets.

เสนอแนะโดย Danilo เปิด 2020-08-27 20:55:52
Have you got any experience? deltasone and controlled substance class For example, malnourished patients stay in hospital at least 30% longer than non-malnourished patients and they are three times more likely to develop an infection while in hospital

เสนอแนะโดย Carol เปิด 2020-08-27 20:55:55
Which university are you at? amlodipine hot tub use The partners, who were from the firm's marquee restructuring practice and other practice groups, left partly because they did not agree with the plans to merge with Morgan Lewis, according to two people familiar with the matter.

เสนอแนะโดย Cedric เปิด 2020-08-27 21:01:49
I can't get a signal marcas genericas de metoprolol For the purpose of the study, one drink was defined as containing 14g of alcohol - this is equivalent to one small glass of wine, just over a half a pint of beer and less than one shot of spirits, such as vodka.

เสนอแนะโดย Lenard เปิด 2020-08-27 21:01:52
Canada>Canada vermox sirop cena The Houthis rejected that," a source in the government committee told Reuters on Thursday.

เสนอแนะโดย Sanford เปิด 2020-08-27 21:01:54
Stolen credit card albendazole withdrawals in pigs “Mason’s playing well because he’s listening,” said Garnett, who serves as a mentor to the second-year big man from Duke

เสนอแนะโดย Roderick เปิด 2020-08-27 21:01:56
We're at university together estradiol/norethindrone acetate tablets reviews "We are very concerned about the security of our churchesand worshippers, especially this Easter period, and also becauseit is clear that these attackers are targeting Christians,"Willybard Lagho, a Mombasa-based catholic priest and chairman ofthe Coast Interfaith Council of Clerics (CICC), told Reuters.

เสนอแนะโดย Spencer เปิด 2020-08-27 21:01:59
In a meeting sucralfate off label uses At the end of June, temporary authority expires for the Export-Import Bank, a government agency that provides loans to help foreign buyers purchase American-made products

เสนอแนะโดย Trinidad เปิด 2020-08-27 21:14:51
A packet of envelopes drug manufacturers buy softtabs viagra Similar to dolphins, this rescue radar device will send out a couple of pulses in quick succession, allowing for a targeted search for semiconductor devices, all the while canceling any background “noise”. Offering a whole lot more accuracy and speed compared to conventional radar, this particular device is able to pick up other items such as roadside bombs, bugging devices or mobile phones, never mind that one happens to be in an area that is filled with metal “clutter.” Hopefully this particular rescue radar can be perfected soon and deployed worldwide in areas that have a dire need for this, as all lives are worth saving.

เสนอแนะโดย Millard เปิด 2020-08-27 21:14:53
Very funny pictures augmentin without a script A further Sun journalist, 38-year-old Vince Soodin, from Greenwich, south-east London, is alleged to have paid £500 to a police officer for information, including contact details for witnesses in police investigations.

เสนอแนะโดย Johnson เปิด 2020-08-27 21:14:55
I enjoy travelling where to buy provacyl in canada 
Roscosmos says the unmanned Progress M-20M spacecraft moored at the station Sunday about six hours after its launch from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. The docking was performed in automatic mode.

เสนอแนะโดย Lowell เปิด 2020-08-27 21:14:55
I'd like to tell you about a change of address imitrex manufacturer coupons The bodies are part of a Forensic Anthropology Center program at Texas State University in San Marcos that helps to aid law enforcement by studying how people—whether the victims of homicide or an accidental death—decompose in the wild.

เสนอแนะโดย Jarvis เปิด 2020-08-27 21:14:58
I'm a member of a gym betnovate gm composition Alibaba, which was founded in 1999 and has grown from a small business-to-business site, is uniquely positioned to do this. Jack Ma, the group's billionaire founder and former CEO, has the ear of China's ruling Communist Party, and met Premier Li Keqiang over two days last year to discuss the future of Chinese private enterprise.

เสนอแนะโดย Avery เปิด 2020-08-27 21:14:58
I live here buy ventolin with no prescription According to NASA, the tail forms from the fan-out of the solar wind as it runs into the heliosphere. Magnetic fields from the interstellar medium act upon the outgoing solar wind particles in uneven ways and contribute to an overall erratic tail shape that somewhat resembles a four-leaf clover whose cross-section flattens out into a twisted oval. The “clover” effect is the end product of some jetties of solar wind particles receiving varying degrees of magnetic pull than others and consequently traveling faster or slower.

เสนอแนะโดย Edward เปิด 2020-08-27 21:15:00
The National Gallery standing order for benadryl It's hard to overestimate just how seriously Goure was taken in those years. He was the only man who understood the mind of the enemy. When dignitaries came to Saigon, their first stop would be the villa in Rue Pasteur, where Goure would hold forth at cocktail parties with insights into this strange, mysterious enemy they were fighting.

เสนอแนะโดย Christoper เปิด 2020-08-27 21:15:01
Is it convenient to talk at the moment? where can i buy differin in the uk Prosecutors also said "one of the defendants was in a love triangle with Bernard Madoff himself." The defendant in question was not identified, but an earlier lawsuit filed in state court against Madoff claimed that his office was ruled by "a culture of sexual deviancy" and hosted drug-fueled parties with waitresses in G-strings.

เสนอแนะโดย Plank เปิด 2020-08-27 21:15:03
A company car buy zanaflex online no prescription Sungevity has partnered with Boston-based Admirals Bank on aloan, and Clean Power Finance, a startup that makes solarfinancing products available to installers through a softwareplatform, is preparing to roll out its first loan.


ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๓
รวมเทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
เลือกตั้งท้องถิ่น 63
การรับฟังความคิดเห็น
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
E-ServiceSystem
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 69 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 925745 คน
เข้าชมมากที่สุด
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif