Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบัญญัติปี๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงาน
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี๖๑-๖๕
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แผนศูนย์เด็ก๖๔
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
รายงานประชากร
กิจกรรมกองสวัสดิการ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศโอนงบประมาณ
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล
ประวัติอำเภอ
แผนที่ข้อมูลการท่องเที่ยว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดหาพัสดุ*
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
วารสารรายงานประจำปี2559
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ


1.ประวัติความเป็นมา

 

                   กองทุนสุขภาพชุมชนนี้ คือรูปแบบหนึ่งของการกระจายอำนาจที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการดูแลสุขภาพประชาชนซึ่งระบบสุขภาพชุมชนมีองค์ประกอบสำคัญคือ ชุมชนเข้มแข็ง กับระบบสาธารณสุขเข้มแข็งโดยรัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐทุกระดับให้ได้มาตรฐาน

                   กองทุนสุขภาพชุมชนเป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)และเทศบาล โดย "เน้นสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ"ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี  ๒๕๔๙

                   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอากาศอำนวย  เริ่มต้นจากได้รับรู้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ลงวันที่  ๓ เมษายน  ๒๕๕๐  เรื่อง  การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งได้ส่งคู่มือในการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มาพร้อมด้วย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน  และจากการศึกษาข้อมูลเทศบาลตำบลอากาศอำนวยตามหนังสือที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่(สกลนคร) ที่ สปสช.๓๘/ว.๑๓๔ เรื่อง แจ้งความจำนงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลได้แจ้งหนังสือแสดงความจำนงตอบรับการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพเมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๐  พร้อมทั้งได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลอากาศอำนวย ที่ สน ๐๐๒๗.๓๐๑/๒๓๔๒ ลงวันที่  ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๐ เรื่อง  ขอความร่วมมือการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เนื่องด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๑ มีนโยบายเร่งรัดการดำเนินงานปฐมภูมิครบวงจรโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายหนึ่งที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนและให้โรงพยาบาลร่วมเป็นคณะกรรมการ CUP BOARD/PCU BOARD และคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครมอบหมายให้โรงพยาบาลอากาศอำนวย เป็นหน่วยงานประสาน    จากนั้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่(สกลนคร) ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  ในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ  ปี ๒๕๕๑  ของจังหวัดสกลนคร  จำนวน ๖๔ แห่ง  ในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  ซึ่งเทศบาลตำบลอากาศอำนวย  มีพื้นที่ลำดับที่ ๔๑  ของจังหวัดสกลนครที่เข้าโครงการ

                   กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอากาศอำนวยมีงบประมาณเริ่มต้นจากการรับบริจาค จำนวน ๒๐๐ บาท เทศบาลโอนสมทบในบัญชี ชื่อ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลอากาศอำนวย  เป็นจำนวนเงิน  ๑๖๐,๐๐๐  บาท  จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโอนสมทบจำนวน  ๓๐๓,๙๐๐ บาท

                   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอากาศอำนวยประชุมและประกาศใช้แผนสุขภาพ ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการจำนวน ๓ ชุด ร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

สัญลักษณ์ของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

 


ความหมาย

          ตราของกองทุนให้เป็นรูปวงกลม ๓ วง ตรงกลางเป็นรูปคนโดยให้รอบนอกรูปเป็นวงกลมสองวงและมีข้อความระหว่างวงกลมว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอากาศอำนวย  ตรากองทุน หมายถึง  การสร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนในเขตเทศบาลอากาศอำนวยโดยอาศัยกลไกจากภาครัฐหรือเทศบาล (วงกลมสีเหลือง) ภาคประชาชน (วงกลมสีเขียว) และระบบบริการสาธารณสุขที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ (วงกลมสีฟ้า)

         

คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

เทศบาลตำบลอากาศอำนวยอำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  ปี  พ.ศ. 2557

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย                                                               เป็นที่ปรึกษา

สาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย                                                                       เป็นที่ปรึกษา

1. นายวัชรินทร์  รุณจักร ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย                 ประธานกรรมการ

2. นายจินดา  พลสุวรรณ           ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          รองประธาน

3. นายประชา  พรมบุตร           ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          รองประธาน

4. นางดวงดี  เพริศแก้ว             ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย             กรรมการ

5. นายรุ่งเพชร  แก้วพาดี           ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย             กรรมการ

6. นางสาวเจนนิสา  บุพศิริ         ตำแหน่ง  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ                         กรรมการ

7. นายมิตรชัย  ใครบุตร            ตำแหน่ง  ผู้แทน อสม.                                           กรรมการ

8. นางนงลักษณ์  ฤาเดช            ตำแหน่ง  ผู้แทน อสม.                                          กรรมการ

9. นายจีระพันธ์   ริยะบุตร        ตำแหน่ง  ผู้แทนชุมชนที่  4                                     กรรมการ

10.นายวัฒนศักดิ์  เพริศแก้ว       ตำแหน่ง  ผู้แทนชุมชนที่  6                                     กรรมการ

11. ร.ต.ต.สมควร  เคนไชยวงค์     ตำแหน่ง  ผู้แทนชุมชนที่  14                                   กรรมการ

12. นายบรรจบ  เพริศแก้ว         ตำแหน่ง  ผู้แทนชุมชนที่ 15

13. นายสมพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร    ตำแหน่ง  ผู้แทนชุมชนที่ 13                           กรรมการ

14. นายล่องแจ้ง  ฉิมานุกูล        ตำแหน่ง  ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขประชาชน  กรรมการ

15. นายเจษฎา  พวงเงิน           ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย          กรรมการและเลขานุการ

16. นายนัฐพล  ผายเงิน            ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) พิจารณาอนุมัติแผน  หรือโครงการ  หรือกิจกรรม  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

(2) ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  และออกระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนอนุกรรมการหรือคณะทำงานหรือผู้ดำเนินงาน  ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ  และไม่เกินกว่าอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

(3) ควบคุมและกำกับดุแลการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

(4) กำกับดุแลให้หน่วยงาน  หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติ  ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด

(5) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน  ในชุมชน  หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

(6) ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย  หน่วยบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน  รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้สำนักงานสาขาจังหวัด  สำนักงานเขต  สำนักงานหลักประกันสุขแห่งชาติ  และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน  เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น  และให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง  ได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงาน  ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

เทศบาลตำบลอากาศอำนวยอำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนครแบ่งเป็น 3  กลุ่ม  คือ

1. คณะอนุกรรมการคัดกรองแผนงาน/โครงการ

2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

3. คณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านธุรการและการเงิน

          คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพให้มีหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในงานที่ได้รับมอบหมาย

                                                 

 

ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมเทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
เลือกตั้งท้องถิ่น 63
การรับฟังความคิดเห็น
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
E-ServiceSystem
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 1033149 คน
เข้าชมมากที่สุด
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif