Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบัญญัติปี๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงาน
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี๖๑-๖๕
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แผนศูนย์เด็ก๖๔
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล
ประวัติอำเภอ
แผนที่ข้อมูลการท่องเที่ยว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดหาพัสดุ*
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
วารสารรายงานประจำปี2559
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
สำนักทะเบียนท้องถิ่น

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

 

      

  นางนิลัดดา สุริวรรณ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


กระบวนงานบริการด้านทะเบียนพาณิชย์

เอกสารประกอบเพื่อความเข้าใจ

 

ภารกิจที่พึงปฏิบัติสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร


มีหน้าที่รับผิดชอบ
1. แจ้งเกิด
2. แจ้งตาย
3. แจ้งการย้ายที่อยู่
4. แก้ไขรายการบุคคล
5. ออกเลขที่บ้าน

ความรู้เรื่องการทะเบียนราษฎร
การขอเลขที่บ้าน สถานที่ยื่นคำร้อง
ปลูกสร้างบ้านในเขตเทศบาล ยื่นที่กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
ปลูกสร้างนอกเขตเทศบาล ยื่นที่บ้านผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ปลูกสร้างนั้น
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
2. หลักฐานการอนุญาตปลูกสร้างบ้าน (กรณีในเขตเทศบาล)
3. ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ใหญ่บ้าน (กรณีนอกเขตเทศบาล)
การรื้อถอนบ้าน
การรื้อถอนบ้านโดยไม่ประสงค์จะปลูกบ้านใหม่ในที่ดินนั้นอีกต่อไปหรือต้องการรื้อเพื่อไปปลูกบ้านที่อื่น จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันรื้อบ้านเสร็จ เพื่อนายทะเบียนจะได้จำหน่ายต่อไป
สถานที่ยื่นคำร้อง บ้านที่รื้อถอนตั้งอยู่ในเขตสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นใด ให้เจ้าบ้านยื่นคำร้องที่งานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนแห่งนั้น
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของบ้านที่มีการรื้อถอน
3. ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9)
เรื่องการแจ้งการเกิด
กรณีเด็กเกิดในโรงพยาบาล สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาล
ผู้มีหน้าที่แจ้ง 1. เจ้าบ้านของโรงพยาบาล สถานอนามัยหรือสถานพยาบาลแล้วแต่กรณี
2. บิดา หรือ มารดาของเด็กที่เกิด
ระยะเวลาการแจ้งเกิด แจ้งภายใน 15 วันนับแต่วันที่เกิด
สถานที่แจ้งการเกิด
แจ้งต่อสำนักทะเบียนที่สถานพยาบาลนั้นตั้งอยู่


หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้งการเกิด
2. หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. 1/1) จากโรงพยาบาล และสำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็ก
กรณีเด็กเกิดนอกสถานพยาบาล
(1) เกิดในบ้าน เช่น บ้านของบิดา มารดา ญาติพี่น้อง โรงงาน สถานประกอบการ เป็นต้น
บุคคลที่ทำหน้าที่แจ้งเกิดให้กับเด็ก ได้แก่
1. เจ้าบ้านของบ้านที่เด็กเกิด หรือ
2. บิดา หรือมารดาของเด็กที่เกิด
** การแจ้งเกิดกรณีนี้ จะต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด ถ้าบ้านที่เด็กเกิดอยู่ในเขตท้องที่อำเภอ ให้แจ้งต่อผู้ใหญ่บ้าน ถ้าบ้านที่เด็กเกิดในเขตเทศบาลให้แจ้งการเกิดที่สำนักทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่เด็กเกิด
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้งการเกิด
2. ใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร.1 ตอนหน้า) ที่ผู้ใหญ่บ้านออกให้ (ถ้ามี)
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็ก
4. พยานบุคคลที่รู้เห็นการเกิดของเด็ก เช่น หมอตำแย เพื่อนบ้าน เป็นต้น
(2) กรณีเด็กเกิดนอกบ้าน เกิดที่ศาลาพักผู้โดยสาร ห้างนา บนรถแท็กซี่ เป็นต้น
บุคคลที่จะต้องทำหน้าที่แจ้งการเกิดให้กับเด็ก ได้แก่
บิดาหรือมารดาของเด็กที่เกิด
ต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นสามารถขยายเวลาการแจ้งเกิดได้ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่เด็กเกิด
การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา
กรณีไม่ได้แจ้งเกิดให้กับเด็กภายใน 15 วันนับแต่วันที่เด็กเกิด เจ้าบ้านของบ้านหลังที่เด็กเกิด หรือบิดา มารดาของเด็กสามารถแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลาได้โดยจะต้องเสียค่าปรับในความผิดฐานไม่แจ้งการเกิดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้งการเกิด
2. บัตรประจำตัวของบิดา มารดาของเด็กที่แจ้งการเกิด (ถ้ามี)
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็ก
4. พยานบุคคลที่รู้เห็นการเกิดของเด็ก เช่น หมอตำแย เพื่อนบ้าน เป็นต้น
5. เอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนนักเรียน เรื่องการแจ้งการตาย
กรณีตายในโรงพยาบาล สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาล ผู้รักษาก่อนตายจะต้องออกหนังสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1) ให้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการแจ้งการตาย
ผู้มีหน้าที่แจ้ง ได้แก่ 1. เจ้าบ้านของโรงพยาบาล สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาลแล้วแต่กรณี
2. บุคคลที่เจ้าบ้านมอบหมายให้แจ้งการตายแทน
ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้นั้นตาย
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. ประจำตัวของผู้แจ้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจำตัวของคนตาย (ถ้ามี)
3. หนังสือรับรองการตาย (ท.ร. 4/1) จากโรงพยาบาล และสำเนาทะเบียนบ้านที่คนตายมีชื่ออยู่
กรณีตายนอกสถานพยาบาล
ตายในบ้าน ผู้ทำหน้าที่แจ้ง คือ เจ้าบ้านของบ้านที่มีคนตาย ผู้พบศพ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
ตายนอกบ้าน ผู้ทำหน้าที่แจ้ง ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้ที่พบศพ
การแจ้งย้ายที่อยู่ ผู้มีหน้าที่แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้านที่มีการย้ายออก -ย้ายเข้า ต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายออก - ย้ายเข้า หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. บัตรประจำตัวเจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจำตัวของคนที่ย้ายออก -ย้ายเข้า
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีคนย้ายออก - ย้ายเข้า
สำหรับย้ายเข้าปลายทาง ค่าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ
ออกเลขที่บ้านในเขตเทศบาลติดต่อกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ถนนอากาศ- ศรีสงคราม โทร. 042-799055
แจ้งเกิด ตาย ย้ายที่อยู่ และแก้ไขรายการบุคคล ติดต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ณ ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร สอบถาม โทร. 042-799277

 

ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมเทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
เลือกตั้งท้องถิ่น 63
การรับฟังความคิดเห็น
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
E-ServiceSystem
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 961409 คน
เข้าชมมากที่สุด
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif