Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
โครงสร้างการบริหารงาน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สถานะทางการคลัง
เทศบัญญัติงบประมาณปี2557
เทศบัญญัติงบประมาณปี2556
แผนพัฒนาสามปี
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
เทศบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2554
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

(-ร่าง-)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติมตารางงบประมาณ)
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
-------------------------------------------
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 6,827,600 บาท
1. รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ 6,827,600 บาท แยกเป็น
1.1 ค่าชำระหนี้เงินกู้ ตั้งไว้ 1,217,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ แยกเป็น
1.1.1 เพื่อชำระหนี้เงินต้น โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 งวดที่ 5 ตั้งไว้ 505,300 บาท ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.1.2 เพื่อชำระหนี้เงินต้นโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลให้แก่ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 9 ตั้งไว้ 712,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.2 ค่าชำระดอกเบี้ย ตั้งไว้ 110,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ แยกเป็น
1.2.1 เพื่อชำระดอกเบี้ยโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล ตั้งไว้ 49,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.2.2 เพื่อชำระดอกเบี้ยโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ให้แก่ธนาคารกรุงไทย ตั้งไว้ 61,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.3 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 1,694,000 บาท แยกเป็น
1.3.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 704,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.3.2 ค่าการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.3.3 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 510,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 1766 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554
1.3.4 ค่าทุนการศึกษาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของเทศบาล ตั้งไว้ 240,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นทุนการศึกษาในการเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตหรือค่าอื่น ๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.3.5 ค่าทุนการศึกษาแก่เยาวชน ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่า ขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.4 เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 3,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
1.5 เงินช่วยค่าทำศพ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือลูกจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง (00411)
1.6 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
1.7 เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น การตีเส้นจราจรบนผิวถนน ทาสีทางเท้า จัดซื้อกระจกโค้ง ไฟสัญญาณ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

************************************

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
-------------------------------------------
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 9,655,550 บาท
1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 9,481,050 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 5,771,720 บาท แยกเป็น
1.1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้ 2,848,320 บาท
1.1.1.1 เงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 725,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.1.1.2 เงินประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.1.1.3 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.1.1.4 เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 207,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.1.1.5 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,555,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 2,580,300 บาท
1.1.2.1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 2,093,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับเพิ่มต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.1.2.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.1.2.3 เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล ตั้งไว้ จำนวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.1.2.4 เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 294,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับเพิ่มต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
1.1.3 ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 343,100 บาท
1.1.3.1 ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 325,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับ เพิ่มต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.1.3.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,903,330 บาท แยกเป็น
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 407,790 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษพร้อมทั้งเงินปรับเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.2.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 211,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.2.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 869,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษพร้อมทั้งเงินปรับเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
1.2.4 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 268,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
1.2.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 90,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษพร้อมทั้ง เงินปรับเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานเทศกิจ (00122)
1.2.6 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 56,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานเทศกิจ (00122)
1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 1,546,000 บาท แยกเป็น
1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 305,000 บาท
1.3.1.1 ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.1.2 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.1.4 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.1.5 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำสภาเทศบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสามัญหรือวิสามัญประจำสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.1.6 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหาร งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.1.7 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 586,000 บาท
ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 45,000 บาท
1.3.2.1 ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ หรือเอกสารอย่างอื่นรวมถึงค่าถ่ายเอกสารด้วย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.2.2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนให้กับส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร ส.ท.ท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.2.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทั่วไปและคดีตามคำพิพากษา ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าดำเนินคดีทั่วไปและคดีตามคำพิพากษา เพื่อดำเนินการอย่างอื่นที่มิใช่ค่าธรรมเนียม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก หรือการจ้างเหมาบริการอย่างอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.2.5 ค่าบอกรับวารสาร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน หนังสือพิมพ์ หรือหนังสือประเภทต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 130,000 บาท
1.3.2.6 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ข้อ 42 หน้า 61
1.3.2.7 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ข้อ 42 หน้า 61
1.3.2.8 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ข้อ 42 หน้า 61 ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 120,000 บาท
1.3.2.9 ค่ารับรองบุคคล คณะบุคคล ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในงานเทศบาล ตรวจงานเยี่ยมชม หรือกิจการอย่างอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล อันประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หมายความรวมถึงของขวัญ ของที่ระลึก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.2.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมวันสำคัญและพิธีเปิดอาคารต่างๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธี งานเฉลิมพระเกียรติ วันเทศบาล จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเทศบาลและพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
ง. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 291,000 บาท
1.3.2.11 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และพวงหรีด ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และพวงหรีด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.2.12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.2.13 โครงการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร และศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ข้อ 38 หน้า 59
1.3.2.14 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรณรงค์การขับขี่ยานพาหนะในช่วงเทศกาล ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ข้อ 11 หน้า 48
1.3.2.15 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ข้อ 10 หน้า 48


1.3.2.16 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมแกนนำเยาวชน อบรมผู้นำชุมชนและบุคลทั่วไป รวมถึงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ข้อ 7 หน้า 47
1.3.2.17 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ข้อ 17 หน้า 52
1.3.2.18 โครงการเสริมสร้างความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมสร้างความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน (ในและนอกระบบโรงเรียน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ข้อ 23 หน้า 55
1.3.2.19 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00251) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ข้อ 11 หน้า 85
1.3.2.20 โครงการพัฒนาและส่งเสริมภารกิจถ่ายโอน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการส่งเสริมภารกิจถ่ายโอน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ข้อ 35 หน้า 59
1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 655,000 บาท
1.3.3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา หมึก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.3.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล เทป หัวพิมพ์ ตลับหมึกฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.3.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ถังขยะ ช้อนส้อมฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.3.4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.3.5 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
1.3.3.6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 230,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่นยานพาหนะและขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 1.3.3.7 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะและขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
1.3.3.8 ค่าวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมี สายดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120 ) งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
1.3.3.9 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานดับเพลิงรวมถึงผู้ปฎิบัติหน้าที่ในงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120 ) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
1.3.3.10 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ แบตเตอรี่วิทยุสื่อสารฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.3.11 ค่าวัสดุงานทะเบียน ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานทะเบียน เช่น ท.ร.1 ท.ร.4, ท.ร.6, ท.ร.14 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.3.12 ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมี ไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 260,000 บาท แยกเป็น
1.4.1 ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.4.2 ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.4.3 ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและนอกประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต และให้รวมถึงค่าบริการอย่างอื่นเกี่ยวกับโทรศัพท์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.4.4 ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 

แนะนำบุคคลากร
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 11 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 484125 คน
เนื้อหาล่าสุด
เข้าชมมากที่สุด
Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif