Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
องค์ความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล
ประวัติอำเภอ
แผนที่ข้อมูลการท่องเที่ยว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดหาพัสดุ*
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
วารสารรายงานประจำปี2559
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

 
 
                       
 
 
                            ด้วยปัจจุบันสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในอดีตอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม เมื่อสังคมไทยมีการขยายตัวเกิดความต้องการด้านปัจจัยเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาสู่การผลิตอุตสาหกรรม และมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งด้านคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร การคมนาคม ทำให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว จากการเผยแพร่สื่อด้านต่าง ๆ มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้น กล่าวคือ การเปิดรับข้อมูลข่าวสารความรู้จากสื่อต่าง ๆ ทำให้เกิดการครอบงำความคิด จิตสำนึก ด้วยความรู้ที่ได้รับจากข่าวสารผ่านสื่อที่เผยแพร่ให้กับประเทศกำลังพัฒนา เป็นผลให้วัฒนธรรมการบริโภคนิยม อารยะธรรมตะวันตกแพร่สะพัดทั่วเมืองไทย ขณะที่วัฒนธรรมของไทยถูกครอบงำโดยวัฒนธรรมต่างชาติ เป็นผลทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนานลดบทบาทและตกอยู่ภายใต้การครอบงำมากยิ่งขึ้น
        เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่คนในท้องถิ่นใช้เป็นวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมายาวนาน และสื่อมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการชี้นำสังคมไทย สามารถเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนในสังคมได้ จึงได้จัดทำโครงกานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เทศบาลบาลตำบลอากาศอำนวย ขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม ที่มีในปัจจุบันและอาจเกิดมากขึ้นในอนาคต  
เอกสารเผยแพร่
 
     
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     

ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 649607 คน
เข้าชมมากที่สุด
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif