Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
กองคลัง
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล
ประวัติอำเภอ
แผนที่ข้อมูลการท่องเที่ยว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดหาพัสดุ*
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
วารสารรายงานประจำปี2559
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. นาวาสวัสดิ์-ลงสู่น้ำจั้น


ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. นาวาสวัสดิ์-ลงสู่น้ำจั้น ชุมชนที่ ๙
และโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดอุดม(ทิศใต้) ชุมชนที่ ๑๑
...........................................................................
ด้วยเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. นาวาสวัสดิ์-ลงสู่น้ำจั้น ชุมชนที่ ๙ และโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัดอุดม(ทิศใต้) ชุมชนที่ ๑๑ รวม ๒ โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. นาวาสวัสดิ์-ลงสู่น้ำจั้น ชุมชนที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท๑-๐๑ และรูปแบบตามเทศบาลตำบลอากาศอำนวยกำหนด ราคากลาง ๑๕๒,๐๐๐ บาท
โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดอุดม(ทิศใต้) ชุมชนที่ ๑๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท๑-๐๑ และรูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตำบลอากาศอำนวยกำหนด ราคากลาง ๑๕๒,๐๐๐ บาท
รวม ๒ โครงการ ราคากลาง ๓๐๔,๐๐๐ บาท ( สามแสนสี่พันบาทถ้วน )
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา และเป็นผลงานที่เป็นสัญญาเดียวกัน โดยต้องมีผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่าวงเงินดังต่อไปนี้ โครงการที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ บาท, โครงการที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดดูสถานที่ดำเนินการในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. โดยให้ไปพบเจ้าหน้าที่กองช่าง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม หากผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไม่ไปดูสถานที่ดำเนินการ ตามวัน เวลา ที่กำหนด เทศบาลตำบลอากาศอำนวยจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดสถานที่ดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการทำงานและจะนำมาเป็นข้ออ้างใด ๆ เพื่อให้พ้นความรับผิดชอบไม่ได้เป็นอันขาด
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ (เฉพาะวันทำการปกติ) สำหรับการยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั่งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. กำหนดยื่นซองสอบราคาที่สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ส่วนในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั่งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. กำหนดยื่นซองสอบราคา ที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร และเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคา โครงการที่ ๑ ได้ในราคาชุดละ ๓๐๐ บาท โครงการที่ ๒ ในราคาชุดละ ๓๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั่งแต่งเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั่งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๒๗๙ ๙๐๕๕ ในวันและเวลาราชการหรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่
www.akatumnuay.go.th.
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
( นายมิตรไทย ใครบุตร )
นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
 


เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๔
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.นาวาสวัสดิ์-ลงสู่น้ำจั้น ชุมชนที่ ๙
และโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดอุดมผทิศใต้)ชุมชนที่ ๑๑
ตามประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
..............................................................................................
ด้วยเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. นาวาสวัสดิ์-ลงสู่น้ำจั้น ชุมชนที่ ๙ และโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัดอุดม(ทิศใต้) ชุมชนที่ ๑๑ รวม ๒ โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. นาวาสวัสดิ์-ลงสู่น้ำจั้น ชุมชนที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท๑-๐๑ และรูปแบบตามเทศบาลตำบลอากาศอำนวยกำหนด ราคากลาง ๑๕๒,๐๐๐ บาท
โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดอุดม(ทิศใต้) ชุมชนที่ ๑๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท๑-๐๑ และรูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตำบลอากาศอำนวยกำหนด ราคากลาง ๑๕๒,๐๐๐ บาท
รวม ๒ โครงการ ราคากลาง ๓๐๔,๐๐๐ บาท ( สามแสนสี่พันบาทถ้วน )
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน ( หลักประกันสัญญา)
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันกับผู้เสนอราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างและเป็นผลงานที่เป็นสัญญาเดียวกัน ซึ่งต้องมีผลงานไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในประกาศสอบราคา
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลอากาศอำนวยเชื่อถือได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า และในกรณีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ (๑)
(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ ๑.๖(๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๓ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ ๑.๖(๒)
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดย ไม่มีเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น และกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงิน ที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูด ลบ หรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อ ผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้เอาตัวหนังสือเป็นสำคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้าง โครงการที่ ๑ ไม่เกิน ๔๕ วัน โครงการที่ ๒ ไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า " ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (แยกยื่นเป็นรายโครงการ) " ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ในระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ (เฉพาะวันทำการปกติ) สำหรับการยื่น
ซองสอบราคาระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั่งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. กำหนดยื่นซองสอบราคาที่สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ส่วนในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั่งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐น. กำหนดยื่นซองสอบราคา ที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร และเทศบาลตำบลอากาศอำนวย และเปิดซองสอบราคาในวันที่๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอำเภออากาศอำนวย ชั้น ๒
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีเสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลตำบลอากาศอำนวยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมอำเภออากาศอำนวย ชั้น ๒ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง ใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้เทศบาลตำบลอากาศอำนวยจะตัดสินด้วยราคารวม แยกเป็นรายโครงการ
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๓ หรือยื่นหลักฐานการสอบราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๔ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
ว่าเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเท่านั้น
๕.๓ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย สงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันใดกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับซองสอบราคาของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
(๓) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนออย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลตำบลอากาศอำนวย มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเสนอราคาได้ เทศบาลตำบลอากาศอำนวยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐาน ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่ง ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเป็นเด็ดขาด
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งเทศบาลตำบลอากาศอำนวยจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำ จนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตาม

สัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือเทศบาลตำบลอากาศอำนวยจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้เทศบาลตำบลอากาศอำนวย มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตาม ข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และเทศบาลตำบลอากาศอำนวยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓ กับเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (๕%) ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลตำบลอากาศอำนวยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไป
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาล
๖.๕ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา ( ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จะจ่ายค่าจ้างงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันการชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลอากาศอำนวยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จะทำสัญญาเมื่อเทศบาลมีงบประมาณแล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตำบลอากาศอำนวยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือส่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๓) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๓) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา ที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ ๖ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ เทศบาลตำบลอากาศอำนวยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อเทศบาลตำบลอากาศอำนวยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ช่างโยธา
๑๑.๓ ช่างก่อสร้าง
๑๑.๓..................-.....................
๑๒ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 

ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๒
รวมเทศบัญญัติ
แผนการดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 689730 คน
เนื้อหาล่าสุด
เข้าชมมากที่สุด
Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif