Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
องค์ความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล
ประวัติอำเภอ
แผนที่ข้อมูลการท่องเที่ยว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดหาพัสดุ*
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
วารสารรายงานประจำปี2559
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
โครงสร้างโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

พนักงานครูเทศบาล

๑.นายพยุงศักดิ์    ภูยิหวา               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

๙. นายพิทักษ์   เหง้าละคร               ตำแหน่ง ครู

๑๐. นายพิกุล    งอธิราช                 ตำแหน่ง ครู

๑๑. นางอัญชลิตา  โพธิวัฒน์             ตำแหน่ง ครู

๑๒. นางสาวแหวนเพ็ชร  ใยแก้ว        ตำแหน่ง ครู

๑๓. นางอ้อยทิพย์  ประลอบพันธ์       ตำแหน่ง ครู

๑๔. นายทรงศักดิ์  เหง้าละคร           ตำแหน่ง  ครู๓. นางอนัญญา     พวงเงิน              ตำแหน่ง ครู

๔. นายทองฉันท์    ตุ่ยไชย                ตำแหน่ง ครู

๕. นางสาวอมรรัตน์  งามจิตร                        ตำแหน่ง ครู

๖. นางสาวสายใจ   วรรณราม           ตำแหน่ง ครู

๗. นางสาววิไลลักษณ์  จันทปัญญา      ตำแหน่ง ครู

๘. นางวีระพร  สอนวงษา                 ตำแหน่ง ครู


๒. นางมลฤดี    อัครจันทร์               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

๓. นางอนัญญา     พวงเงิน              ตำแหน่ง ครู

๔. นายทองฉันท์    ตุ่ยไชย                ตำแหน่ง ครู

๕. นางสาวอมรรัตน์  งามจิตร                        ตำแหน่ง ครู

๖. นางสาวสายใจ   วรรณราม           ตำแหน่ง ครู

๗. นางสาววิไลลักษณ์  จันทปัญญา      ตำแหน่ง ครู

๘. นางวีระพร  สอนวงษา                 ตำแหน่ง ครู


 ๙. นายพิทักษ์   เหง้าละคร               ตำแหน่ง ครู

๑๐. นายพิกุล    งอธิราช                 ตำแหน่ง ครู

๑๑. นางอัญชลิตา  โพธิวัฒน์             ตำแหน่ง ครู

๑๒. นางสาวแหวนเพ็ชร  ใยแก้ว        ตำแหน่ง ครู

๑๓. นางอ้อยทิพย์  ประลอบพันธ์       ตำแหน่ง ครู

๑๔. นายทรงศักดิ์  เหง้าละคร           ตำแหน่ง  ครู

พนักงานจ้าง

๑๕. นายปัญญา  โคตรธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู     


๑๖. นางสาวสุภารัตน์  อวนป้อง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


คำขวัญ  “เรียนรู้อย่างมีสุข  เติบโตอย่างมีคุณภาพ”

ปรัชญา  “ธรรมมะ  ปัญญา  กีฬา  สังคม  การศึกษาทำให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น”

จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  ๒๕๕๙

อนุบาล ๑            ชาย      ๗๒         คน        หญิง      ๕๐        คน        รวม       ๑๒๒     คน

อนุบาล ๒            ชาย      ๔๗         คน        หญิง      ๒๔        คน        รวม       ๗๑        คน

 

อนุบาล ๓            ชาย       ๔๒        คน        หญิง      ๕๖        คน        รวม       ๘๐        คน

ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 12 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 650065 คน
เข้าชมมากที่สุด
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif