Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
ถ่ายทอดสดแข่งเรือบุญเดือนสิบ
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
โครงสร้างการบริหารงาน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สถานะทางการคลัง
เทศบัญญัติงบประมาณปี2557
เทศบัญญัติงบประมาณปี2556
แผนพัฒนาสามปี
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบแสดงฐานะทางการเงิน

 

แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
ตราสัญลักษณ์

ความหมายตราสัญลักษณ์เทศบาล

พระอินทร์ประทับนั่งบนพระราชอาสน์ เปล่งรัศมีของความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า มาสู่ท้องถิ่น พื้นที่ และประชาราษฎร์ ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

สีประจำเทศบาล

สีเหลือง


คำขวัญอำเภออากาศอำนวย

พระแก้วคู่บ้าน ศาลเจ้าปู่คุ้มเมือง ลือเลื่องผ้ามัดหมี่ ประเพณีไหลเรือไฟ ปลาใหญ่ลุ่มน้ำยาม สวยงามโย้ยกลองเลง

เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

๑. ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
บรรพบุรุษตำบลสามัคคีพัฒนาส่วนใหญ่เป็นเผ่า '' ไทลาวอุบล " ซึ่งในปัจจุบันมักเรียกว่า
" ไทครัว " หมายความว่า ครอบครัวที่อพยพมาจากที่อื่นไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชอบเร่ร่อน โดยอพยพมาจากอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณฝั่งขวาแม่น้ำสงคราม และลำน้ำยามบริเวณฯ บ้านขามเปี้ยใหญ่ บ้านดอนส้น บ้านหมอม่น บ้านดอนหลวง ในเขตการปกครองของจังหวัดนครพนม และได้อพยพถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ำสงคราม คือ พื้นที่ตำบลสามัคคีพัฒนาในปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีพัฒนา จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สภาพทั่วไป
ตำบลสามัคคีพัฒนาเป็นตำบลหนึ่งของอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๘,๓๙๐ ไร่ (๗๗.๔๒๔ ตารางกิโลเมตร) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภออากาศอำนวย การเดินทางถึงอำเภออากาศอำนวย มี ๒ เส้นทาง คือ ถนนสายข้าวแป้ง - อากาศ ระยะห่างจากอำเภอ ๑๕ กิโลเมตร และถนนสายดอนทอย - อากาศ ระยะห่างจากอำเภอ ๗ กิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโพนงาม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลอากาศ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพนงาม
ตำบลสามัคคีพัฒนา เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังได้ง่าย ในฤดูฝนทุกปีสภาพของดินส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียวผสมลูกรัง ดินเปรี้ยว ไม่เหมาะแก่การเกษตร

อาณาเขต
เดิมทีขึ้นการปกครองกับตำบลโพนงามแต่เนื่องจากว่า ตำบลโพนงามเป็นตำบลที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในการปกครองหลายหมู่บ้าน ทำให้การปกครอง ดูแลไม่ทั่วถึง จึงขอแบ่งแยกการปกครองออกมาเป็นตำบลใหม่เป็นตำบลสามัคคีพัฒนา เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๒๕ โดยมีจำนวนหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน ๕ หมู่บ้าน เพื่อความสะดวก เหมาะสม ภายหลังได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านถ้ำเต่า
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนจำปา
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนทอย
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผือ
หมู่ที่ ๕ บ้านนาดอกไม้
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสนุก
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองสามขา
หมู่ที่ ๘ บ้านนาดอกไม้
หมู่ที่ ๙ บ้านสามัคคี
หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนจำปา

 

จำนวนประชากร/จำนวนครัวเรือน

 

หมู่ที่

ครัวเรือน

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๒๑๙

๑๕๖

๒๗๗

๒๓๔

๒๐๘

๒๓๙

๑๙๙

๒๐๙

๑๕๘

๑๖๕

๔๓๙

๓๔๔

๕๐๘

๔๙๒

๕๑๙

๔๑๘

๔๑๗

๔๔๘

๓๖๒

๓๗๒

 

๔๗๖

๓๘๓

๕๑๑

๔๘๑

๕๓๑

๔๖๒

๔๑๓

๔๕๒

๓๖๗

๓๕๒

 

๙๑๕

๗๒๗

๑,๐๑๙

๙๗๓

๑,๐๕๐

๘๘๐

๘๓๐

๙๐๐

๗๒๙

๗๒๔

รวม

,๐๖๔

,๓๑๙

,๔๒๘

,๗๔๗

* ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

อาชีพของประชากร
อาชีพหลัก การทำนา
อาชีพรอง จับปลาน้ำจืดขาย เลี้ยงสัตว์ ทอผ้าพื้นเมือง รับจ้างทั่วไป

ศาสนาของประชากร
ศาสนาพุทธ และ ศาสนาคริสต์


วัฒนธรรม ประเพณี
บุญพระเวสสันดร , ประเพณีสงกรานต์

สถาบันศึกษา (ระดับปฐมวัย , ระดับประถมศึกษา , ระดับมัธยมศึกษา/อุดมศึกษา)
โรงเรียนประถมศึกษา ๕ แห่ง
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๑ แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ แห่ง

 

๒. การคมนาคม/การเดินทาง

การคมนาคม มีถนนติดต่อกับอำเภอ ๒ เส้นทาง
ระยะทางจากตำบลถึงอำเภอ ๑๕ กิโลเมตร เส้นทางสายข้าวแป้ง - อากาศ แบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ เป็นถนนลาดยาง ๑๕ กิโลเมตร และอีกเส้นทางหนึ่งจากบ้านดอนทอยถึงอำเภออากาศอำนวย ระยะทาง ๘ กิโลเมตร การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านติดต่อกับตำบลอื่นๆ มีถนนติดต่อกันทุกหมู่บ้าน ส่วนมากจะใช้รถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์ สำหรับการคมนาคมติดต่อกับจังหวัดใช้รถโดยสารประจำทาง

 

๓. กลุ่มอาชีพ/สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ชื่อกลุ่ม.......ทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านถ้ำเต่า............................
สถานที่ตั้ง........๑๖๔......หมู่ที่..........๑...........บ้านถ้ำเต่า.........
ชื่อผู้นำกลุ่ม........นางสมคิด......พรมจักร.................................
e-mail.....................................................................................
โทร.............๐๘๖-๒๔๑-๒๕๔๔.............................................
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม..........ผ้าฝ้ายย้อมครามและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด
เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าสไบ ............................................................................
สถานที่จำหน่าย.......ที่กลุ่มและตามงานแสดงสินค้าของทางราชการและเอกชน...

 

 

 

 

เทศบาลตำบลโพนแพง

เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

1. ข้อมูลทั่วไป
-ประวัติความเป็นมา
เดิมตำบลโพนแพง นั้นมาจากเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองท่าอุเทนต่อ
มาย้ายมาอยู่บ้านข่า ต่อมาเดินทางมาพบลำน้ำยามและหนองใหญ่ จึงย้ายมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนใกล้กับหนองน้ำ ปลูกบ้านใกล้บริเวณโพนต้นแพง ซึ่งเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง จึงตั้งชื่อว่า บ้านโพนแพง โดยการนำของนายพราย ต่อมาได้ตั้งหลวงไกรสรขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้าน และได้ยกขึ้นเป็นตำบล ซึ่งมีนายเขียวเป็นกำนันคนแรก ในตอนนั้นตำบลโพนแพงขึ้นอยู่กับอำเภอละคร จังหวัดนครพนม เมื่อปี พ.ศ. 2460 แยกมาขึ้นกับจังหวัดสกลนคร โดยมีขุนอำไพ โพนแพง เป็นกำนันและยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากจังหวัดสกลนคร 54 กิโลเมตร สูงจากน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 172 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 69 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 654 กิโลเมตร มีประชากรรวม 12 หมู่บ้าน

-สภาพทั่วไป
เทศบาลตำบลโพนแพงเป็นตำบลหนึ่งของอำเภออากาศอำนวย เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลโพนแพง เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลตำบลโพนแพง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากอำเภออากาศอำนวย ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสกลนคร 54 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 654 กิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 172 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 69 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ จำนวน ๑2 หมู่บ้าน

-อาณาเขต
- ด้านทิศเหนือ จดตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
- ด้านทิศตะวันออก จดตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
- ด้านทิศใต้ จดตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
- ด้านทิศตะวันตก จดตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

-จำนวนประชากร , จำนวนครัวเรือน
ปัจจุบันสถิติประชากรในเขตเทศบาลตำบลโพนแพง ณ เดือน ธันวาคม 2555 ซึ่งสำรวจตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร โดยมีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 134 คน/ตารางกิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร

รายชื่อ

กำนันตำบล /ผู้ใหญ่บ้าน

หมายเหตุ

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

แพงน้อย

145

239

219

458

นายสำเภา

พรมบุตร

 

2

แพงใหญ่

265

560

530

1,090

นายบรรจบ

แก้วไชโย

 

3

เซือม

250

378

411

789

นายเกษร

เถรวงแก้ว

 

4

กลาง

213

341

339

680

นายนาวา

ผายเมืองฮุง

 

5

นาโน

239

383

364

747

นายเสกสรรค์

อ่อนอำพันธ์

กำนันตำบล

6

คึม

185

372

380

752

นายบุญยงค์

ฮาบสุวรรณ

 

7

เซือม

242

436

411

847

นายลมัย

เพลิศแก้ว

 

8

กลาง

285

546

552

1,098

นายวิชัย

ผายสียวน

 

9

โพนแพง

198

343

341

684

นายนิคมรักษ์

ถากงตา

 

10

คึม

172

273

277

550

นายวิลัย

ผาอินทร์

 

11

เซือม

296

450

434

884

นายวันชัย

สุผา

 

12

กลาง

222

384

373

757

นายอาคม

ผาสุวรรณ

 

รวม

2,712

4,705

4,631

9,336

 

 

 

 

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 134 คน / ตารางกิโลเมตร

-อาชีพของประชากร
ในเขตเทศบาลตำบลโพนแพง จัดอยู่ในเกณฑ์ดีและมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีการประกอบอาชีพ ดังนี้
- ทำนา ประมาณ 1,861 ครัวเรือน
- ทำสวน ประมาณ 264 ครัวเรือน
- เลี้ยงสัตว์ ประมาณ 1,446 ครัวเรือน
- รับจ้าง ประมาณ 1,458 ครัวเรือน
- อื่นๆ ประมาณ 153 ครัวเรือน
หมายเหตุ ในหนึ่งครัวเรือนมีอาชีพหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งอาชีพ
การเกษตรกรรม
ตำบลโพนแพงมีอาชีพหลัก คือ ทำนา และการเลี้ยงสัตว์ ส่วนสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์หรือจุดเด่นของชุมชน คือ " การทำนา (ข้าว) " โดยมีการจัดทำเกือบทุกครัวเรือนที่เป็นอาชีพหลักเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน การเลี้ยงสัตว์ (โค,กระบือ) การทอผ้าพื้นเมือง การหาปลา การปลูกพืชผักและการจักสาน

-ศาสนาของประชากร
(1) ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.98 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีวัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 13 แห่ง
(2) ผู้นับถือศาสนาอื่น ร้อยละ 0.02 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล


-วัฒนธรรม ประเพณี
เทศบาลตำบลโพนแพง มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทางภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง มีประเพณีฮีต 12 ครอง 14 ตามประเพณีทั่วไปของชาวพุทธช่วงเทศกาลเดือนเมษายนของทุกปีจะเป็นงานประเพณีบุญมหาชาติและงานสงกรานต์จะมีการจัดงานวันผู้สูงอายุ วันรวมใจเยาวชนและมหาชาติ/แห่พระแก้ว ประเพณีบุญข้าวสาก ไหลห้านบูชาไฟ ประมาณเดือนกันยายน (วันเพ็ญเดือนสิบ) กิจกรรมสังเขป การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันเรือ และประเพณีเลี้ยงปู่ตาเดือนหกขึ้นหกค่ำของทุกปี

-สถาบันการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซือม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง - นาโน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพงใหญ่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึม
- โรงเรียนอนุบาลเอกชน ปิ่นเกศ
ระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนบ้านแพงใหญ่
- โรงเรียนบ้านคึม
- โรงเรียนบ้านแพงน้อย
ระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส
- โรงเรียนบ้านเซือม
- โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง - นาโน
ระดับอาชีวศึกษา
- เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาสกลนคร
2. การคมนาคม / การเดินทาง
2.1) คมนาคม
- ถนน คสล. ความยาว 27.526 กิโลเมตร
- ถนนลาดยาง ความยาว 32 กิโลเมตร
- ถนนลูกรัง ความยาว 32.535 กิโลเมตร
รวม ความยาว 92.061 กิโลเมตร
- สะพาน คสล. จำนวน 13 แห่ง ความยาวรวม 310 เมตร
2.๒) ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 112 จุด
2.๓) การประปา ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง คือ บ้านคึม และบ้านเซือม
2.๔) การสื่อสารและโทรคมนาคม
-โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 6 แห่ง
-ชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 2 แห่ง
-หอกระจายข่าวในชุมชน จำนวน ๑2 จุด
-สถานีวิทยุชุมชน จำนวน 1 แห่ง

3. กลุ่มอาชีพ / สินค้า /ผลิตภัณฑ์ชุมชน (แนบรูปถ่าย)

-ไม่มีกลุ่มที่จัดตั้งอย่างเป็นรูปธรรม
4. การเมือง - การบริหาร
1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง ปี 255๕
(เมื่อวันที่ ๑8 พฤศจิกายน 255๕)
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 6,๗72 คน
- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 4,714 คน คิดเป็นร้อยละ 69.61 คน
2) นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
3) สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน
4.1 โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง
4.1.1 โครงสร้างการบริหาร
แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กอง ๑ หน่วยตรวจสอบ ประกอบด้วย
1) สำนักปลัดเทศบาล
๒) กองคลัง
๓) กองช่าง
4) กองการศึกษา
5) หน่วยตรวจสอบภายใน
4.1.2 โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลโพนแพง
1) พนักงานเทศบาล จำนวน 27 คน
2) พนักงานจ้าง จำนวน 15 คน
รวม จำนวน 42 คน

 

 

 

 

<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 139

 

แนะนำบุคคลากร
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 397920 คน
เนื้อหาล่าสุด
เข้าชมมากที่สุด
Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif